Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk (https://www.nordiska.uu.se/) har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens verksamhet är Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Engelska institutionen har ca 40 anställda som bedriver forskning och undervisning inom engelsk och amerikansk litteratur, lingvistik, iriska och nordamerikastudier. Institutionen erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå, med en omfattande grundutbildning med ca 1 500 studenter per år, varav en betydande andel inom universitetets lärarutbildningsprogram, samt kompetensutvecklande kurser för universitetets personal, inklusive doktorander.

Vi söker nu en visstidsanställd universitetslektor med forsknings- och undervisningskompetens i akademiskt skrivande på engelska. Anställningen är formellt placerad på Institutionen för nordiska språk men delas med Engelska institutionen.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration på Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen. På Institutionen för nordiska språk ingår arbete med undervisning, föreläsningar och handledning i muntlig och skriftlig framställning på engelska inom ramen för Språkverkstadens verksamhet. På Engelska institutionen ingår arbete inom undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling. Institutionerna erbjuder möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen och innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionernas forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ämnet engelska med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen. För behörighet krävs mycket goda kunskaper i tal och skrift i såväl engelska som svenska samt dokumenterad förmåga att undervisa på båda språken. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av de olika bedömningsgrunderna.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom akademiskt skrivande på engelska.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenheter av akademisk handledning och undervisning av relevans för anställningen, särskilt inom allmän språkfärdighet i engelska, akademiskt skrivande på engelska och undervisning i akademisk engelska för studerande med annat modersmål än engelska. I övrigt är bred undervisningserfarenhet inom ämnet engelska meriterande. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Övrig skicklighet
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning (https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570) och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470)

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innefatta följande:

 • Personligt brev
 • CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet) Redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en reflekterande redovisning om framtida forskningsplaner
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar Sökgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser.
 • Sökande måste därför vid förfrågan vara beredd på att lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga. 

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV/PA 2024/881.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad som längst två år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekterna Marco Bianchi, 018-471 1083, marco.bianchi@nordiska.uu.se (Institutionen för nordiska språk) och Christer Larsson, 018-471 12 51, christer.larsson@engelska.uu.se (Engelska institutionen).

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2024, UFV-PA 2024/881.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/881
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-17

Tillbaka till lediga jobb