Institutionen för fysik och astronomi

Postdoktor inom tillämpad kärnfysik med inriktning mot utveckling av analysmetoder för kärnämneskontroll

Vill du arbeta med internationella forskningsfrågor inom icke-spridning och kärnämneskontroll, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Inom avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, bedrivs forskning inom icke-spridning och kärnämneskontroll. Forskningen syftar till att utveckla metoder och tekniker för att avskräcka från kärnvapenspridning och ge internationella organ och nationella myndigheter de verktyg som behövs för att säkerställa att civila aktiviteter inte bidrar till ökad kärnvapenspridning. Forskningen är inriktad mot ett antal olika områden såsom verifiering av använt kärnbränsle med icke-förstörande mätmetoder; utveckling och användning av maskininlärning inom kärnämneskontrollen; samt forskning kring metoder och analyser som stödjer utvecklingen av kärnämneskontrollen för framtida nukleära energisystem.

Arbetsuppgifter  
Inom ramen för denna tjänst kommer postdoktorn att bedriva forskning som rör kärnämneskontroll för dagens och framtidens kärnkraft. Forskningen ämnar bidra till utvecklingen av instrumentation and analysmetoder som kan användas av tillsynsorganisationer för att säkerställa verifiering av nukleärt material i enlighet med internationella och nationella avtal och regler. Forskning som rör verifiering av bränsle inför inkapsling och slutförvar i Sverige står i fokus, liksom verifiering av bränsle i framtida energisystem.

Forskning som delvis finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten, bygger på tidigare forskning inom forskargruppen och rör vidareutveckling av mätmetoder och analysmetodologier. Forskning baseras på både användandet av traditionella analysmetoder inom fältet, såväl som på utveckling av nya analysmetoder inkluderande t ex maskininlärningstekniker.

Forsknings- och utvecklingsarbetet rörande verifieringsmetoder för existerande kärnkraft kommer innefatta simulering av källtermer och strålningens energi- och rumsliga fördelning och strålningsdetektion. Vidare ingår utvecklingsarbete rörande ingår analys av strålningen för att dra slutsatser om bränslets egenskaper. Beträffande framtida nukleära energisystem ser vi framför oss att arbetet kommer innefatta forskningsstudier av kärnämneskontrollen runt små modulära reaktorer. Detta arbete kommer vara knutet till det nya kompetenscentrumet ANItA, som har fokus på uppförandet av små modulära reaktorer i Sverige, samt till Generation IV forskning och då med ett särskilt fokus på saltsmältareaktorer (MSR:er). MSR-arbetet är en fortsättning på tidigare forskning, och kommer ske i samarbete med företag som utvecklar sådana reaktorer. Inom denna del av tjänsten förväntas postdoktorn utföra forskningsarbete som innefattar såväl analys av systemet som helhet med hjälp av t ex PR&PP-metoden, såväl som detaljerade studier kopplade till materialströmmar, deras sammansättning och framtida verifiering.

Postdoktorn förväntas delta i olika typer av samarbetsprojekt av både större och mindre karaktär. Sådana samarbeten inkluderar till exempel det nyligen uppstartade kompetenscentrumet ANItA, samarbeten med reaktoroperatörer och avfallsföretag samt tillsynsorganisationer. I den mån mätkampanjer kan komma att ske t ex på Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, förväntas postdoktorn aktivt delta i dessa.

Resultaten från arbetet ska publiceras i granskade vetenskapliga tidskrifter samt presenteras på nationella och internationella konferenser.

Forskning utgör huvuduppgiften. Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik. Examen

ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som

har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Dessutom krävs att den sökande har:

Forskningserfarenhet och publicerade vetenskapliga meriter i form av granskade artiklar och konferensbidrag inom fältet kärnämneskontroll eller angränsande ämnesområden. Programmeringserfarenhet av partikelmodellering med Monte Carlokoder, företrädelsevis Serpent, MCNP och Geant, Erfarenhet av objektorienterad programmering, företrädelsevis Python. Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. God förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, och kunna samarbeta lokalt och internationellt med andra inom fältet Förmåga att kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid de vetenskapliga meriterna. Kvalifikationer inom kärnämneskontroll och specifikt verifiering av använt kärnbränsle för kärnämneskontrollbehov kommer värderas högt, liksom erfarenhet av att arbeta med icke-förstörande mätmetoder för kärnämneskontrollverifiering av använt kärnbränsle. Kännedom om lättvattenreaktorsystem och saltsmältareaktorsystem är meriterande för tjänsten, liksom erfarenhet av att applicera maskininlärning inom kärnämneskontrollforskning. Erfarenhet av att jobba med externa parter såsom t ex reaktoroperatörer, reaktortillverkare och företag inom kärnavfallsbranschen är också meriterande.

Undervisning kommer också betraktas som meriterande, eftersom det är möjligt att undervisa på en nivå av 20% inom tjänsten.

Ansökningsförfarande
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

ett personligt ansökningsbrev, curriculum vitae, en kopia av doktorsbevis med en sammanställning av betyg, en kopia av eller en länk till doktorsavhandlingen kontaktuppgifter till två referenser, varav minst en från akademin, personliga omständigheter som kan påverka bedömningen av meriterna, publikationslista, samt annan dokumentation som du önskar ska beaktas.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 8 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sophie Grape, sophie.grape@physics.uu.se, +4618-471 5842

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2023, UFV-PA 2023/3441 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-08
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3441
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb