Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand i civilrätt, särskilt familjerätt.

Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden är behörig.  

Familjerätt spänner över ett brett område och inkluderar äktenskaps- och samboenderätt, barn- och föräldrarätt samt arvs- och testamentsrätt. Den nära kopplingen till människors vardag innebär att forskningen inte enbart inriktas på regelsystemet utan måste bedrivas med ett bredare perspektiv och inkludera bland annat samhällsvärderingar och bakomliggande ideologier.

Förändringar i familjebildningsmönstren, familjestabiliteten, synen på barn, befolkningens ålderssammansättning, välfärdsstatens ansvar och en ökad internationalisering, både av samhället genom människors rörlighet över nationsgränser och av det familjerättsliga regelverket, innebär krav på en anpassning av lagen vars funktion och syften måste betraktas ur delvis nya synvinklar.

Samhällsförändringarna medför utmaningar för rättssystemet och påverkar också hur forskningen bedrivs. Familjerätten är därför ett mycket dynamiskt forskningsområde med ständig samhällelig relevans.

Tjänsten är företrädesvis inriktad på familjerättens ekonomiska aspekter.

Den som antas som doktorand i samband med denna utlysning skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. För antagning krävs att sökanden har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bestämmelser om anställning för doktorander återfinns i högskoleförordningen 7 kap 34-41 §§  i universitets Regler och riktlinjer, http://regler.uu.se, samt i juridiska fakultetens allmänna studieplan.

Behörighet
Behörighetsvillkoren framgår av 7 kap. 39-40 §§ högskoleförordningen, Uppsala universitets Antagningsordning UFV 2012/2057 och Juridiska fakultetens kompletterande regler i Allmän studieplan för forskarutbildning, dnr JURFAK 2016/18. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska ha tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språket.

Ansökan
Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas.

CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga).

Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).

Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)

Ett yttrande från möjlig handledare alternativt ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare)

För att kunna antas behöver den sökande ett yttrande från en professor eller en docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala som förklarar sig villig att handleda det föreslagna projektet. Om ett yttrande inte bifogas ansökan kommer Juridiska fakulteten, om möjligt, att inhämta ett sådant för prioriterade projekt. I fall där sökande ej bifogar yttrande kan rekommendationsbrev eller angivande av referensperson tillmätas särskild vikt.

Ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter:

Antagning till forskarutbildning

Anställning som doktorand

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå skall till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Mosa Sayed, tel. 018-471 2067, e-post research@jur.uu.se,

Välkommen med din ansökan med ev. bilagor senast den 1 mars 2018, UFV-PA 2017/4523.

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4523
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tilbake til ledige stillinger