Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för elektricitetslära är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för elektricitetslära kommer då att tillhöra Institutionen för elektroteknik.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Likt alla storstadsregioner i Sverige råder en kapacitetsbrist på elnätet till Uppsala samtidigt som staden har planer på att expandera, etablera nya företag och industrier, och fördubbla tågkapaciteten mot Stockholm. Stadens energianvändning, bland annat från dess omfattande verksamheter och fastigheter, är en av de viktigaste källorna till klimatpåverkan samtidigt som sociotekniska innovationer vilka ökar elektrifiering av samhället ses som essentiella för utvecklandet av en hållbar och attraktiv stad.

Kommunfullmäktige antog 2018 ett miljö- och klimatprogram med målsättningen att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Året innan lanserade forskare vid Stockholm Resilience Center idén om en Global klimatlag som säger att om världen ska uppnå klimatåtagandena i Paris så behöver utsläppen halveras vart tionde år och ännu snabbare för utvecklade länder. För Sveriges del innebär detta årliga utsläppsminskningar i storleksordningen 7-14%. I kontrast till detta presenterade Naturvårdsverket nyligen statistik som visar att Sveriges utsläpp under 2018 ökade med 1%. Det finns ett växande gap mellan behov och verklighet för Sveriges klimatutsläpp, städer är nyckelspelare i utvecklingen och för Uppsala är det angeläget att studera hur målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan kan uppnås.

För att öka förståelsen av Uppsalas energisystem idag, med fokus på elektricitet och kraftsystem, och gapet mellan kommunens utsläppsmål och nuvarande utveckling utlyser vi ett doktorandprojekt i samarbete mellan avdelningen för Strategisk planering på Uppsala kommun och avdelningen för Elektricitetslära vid Uppsala universitet. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad i skärningspunkten mellan kommunen och universitetet, med samordningsstöd från STUNS Energi, i syfte att doktoranden ska bli väl förtrogen med såväl kommunens och kommunala tjänstepersoners som universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv. Den av forskningen genererade kunskapen ska vara till stöd för Uppsala kommuns strategiska planering. Resultaten kommer att kommuniceras nationellt och internationellt genom vetenskapliga publikationer till forskningssamhället, samt genom kommunikationsinsatser riktade till städer med liknande utmaningar. GIS (geografiska informationssystem) blir ett viktigt verktyg och kommunikationsmedel. Projektet kommer att samverka med kommunal testbäddsverksamhet så som Live-in Smartgrid och Coordinet och delta i uppföljningen av några i Uppsala kommun pågående projekt gällande energieffektivisering. Den vardagliga kollegiala kontakten mellan doktoranden, forskare och tjänstepersoner förutspås leda till en löpande kunskapsöverföring från samhälle till forskning och från forskning till samhälle. 

Arbetsuppgifter: Tjänsten kommer att innefatta omfattande modellering av Uppsalas el/energisystem samt aktiv medverkan i tvärdisciplinära forum för hållbar stadsutveckling och energisystem. Tjänsten kommer också att innefatta uppföljning av pågående eller avslutade projekt inom el/energisystem som kommunen och kommunala bolag är involverade i. Forskningsresultaten kommer att vara till stöd för kommunens vägval i utvecklingen av hållbara stadsdelar. GIS blir ett viktigt verktyg för att kommunicera forskningsresultaten.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Kvalifikationskrav:Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot system i teknik och samhälle, energisystem, teknisk fysik, eller liknande. Vi värdesätter eget driv, förmåga till självständigt arbete, social kompetens och samarbetsförmåga. Kunskap och tidigare erfarenhet av GIS är meriterande. Intresse och erfarenhet inom samhällsutveckling och tvärdisciplinära system är meriterande. Vi eftersträvar goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska och svenska. 

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla en beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse, tillträde i närtid eftersträvas.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rafael Waters, rafael.waters@angstrom.uu.se, 070-4250390

Välkommen med din ansökan senast den 6 Januari 2020, UFV-PA 2019/3934.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3934
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-11
Sista ansökningsdag 2020-01-06

Tilbake til ledige stillinger