Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ca 300 anställda och 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. Mer information om institutionen finns på www.it.uu.se

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2) samlar en unik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Inom avdelningen finns åtta olika forskargrupper, fyra i vardera ämne. Aktuell forskning i ämnet människa-datorinteraktion handlar om ämnen som social robotik och intelligenta interaktiva system, distribuerad kognition, kognitiva arbetsanalyser, visualisering av komplex information, IT och etik, samt eHälsa. Avdelningen har för närvarande ca. 60 medarbetare. Mer information om avdelningen och den senaste forskningen finns här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction och här http://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/publications

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet människa-datorinteraktion är tvärvetenskapligt och omfattar analys, design och utvärdering av människors interaktion med datoriserade system och artefakter, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Ämnet handlar om allt från gränssnitts- och interaktionsdesign, multimodal interaktion med tekniska artefakter, till socioteknisk systemdesign och komplexa organisatoriska system. Målsättningen med forskningen är att bidra till kunskapsutvecklingen genom metod- och teoriutveckling inom ämnet, så att människor och samhälle bättre kan uppnå sina mål. Målsättningen med undervisningen är att bidra till studenternas kunskaps- och kompetens-utveckling i ett brett spektrum, från verktygskunskap till kritisk analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och den tredje uppgiften, samt därtill hörande nödvändig administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling samt handledning av examensarbetare och eventuellt doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag. Med den tredje uppgiften avses universitetens ansvar att förmedla kunskap till olika delar av samhället när detta är aktuellt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarade kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.  

Bedömningsgrunder 

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i ämnet människa-datorinteraktion. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings-meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik, att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningserfarenhet i ämnet människa-datorinteraktion, och då särskilt förmågan att undervisa i hela det spektrum av kurser som finns inom ämnet, såväl grundkurser som profilkurser. Särskild vikt läggs vid förmågan att undervisa i gränssnittsprogrammering och kurser som kräver designkunskap. 

Den som söker anställningen förväntas ha en plan för att finansiera delar av anställningen med hjälp av externa medel, så långt det är möjligt. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera, och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar, samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmågan att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet, och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. 

Samverkansskicklighet: Samverkanskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga att bygga upp och utveckla samarbeten med forskare från andra vetenskapsområden och/eller representanter från näringslivet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningsföreståndare professor Robin Strand, 018-471 3469, robin.strand@it.uu.se; professorerna i människa-datorinteraktion Anders Arweström Jansson, 018-471 2859, anders.arwestrom.jansson@it.uu.se; Åsa Cajander, 018-471 1016, asa.cajander@it.uu.se; och Iordanis Kavathatzopoulos, 018-471 6894, iordanis.kavathatzopoulos@it.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2019, UFV-PA 2018/4390.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4390
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tilbake til ledige stillinger