Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskap/.

Beskrivning av ämnesområdet
Forskargruppen fokuserar på verkningsmekanismer bakom olika typer av negativa hälsoeffekter framkallade av läkemedel och andra typer av främmande ämnen. Vi utvecklar även metoder för att bättre kunna identifiera olika typer av toxiska effekter på cellulär nivå. Numer har vi framförallt projekt inom följande områden: Genetisk toxikologi, Reproduktionstoxikologi och Neurotoxikologi. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som leder till förbättrade faroanalyser och toxikologiska riskbedömningar. Vad gäller vår undervisning ansvarar vi för obligatoriska grundkurser i toxikologi på apotekar-, receptarie- och civilingenjörsprogrammen, samt ger även enstaka föreläsningar på andra program, som läkar- och biomedicinarprogrammen. Vi erbjuder 15 och 30 hp fördjupningsprojekt i toxikologi samt ger förnärvarande tre olika valbara/fristående distanskurser på temat läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, respektive läkemedel under graviditet och amning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, administration och forskning inom ämnesområdet experimentell toxikologi och läkemedelssäkerhet. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grund-, avancerad- (distans- och campuskurser) och forskarnivå inom ämnesområdet. I uppgifterna ingår att ha kursansvar för några av institutionens kurser i toxikologi (såväl programkurser som valbara, och fristående kurser), samt delta i utveckling och genomförande av nätbaserade distanskurser. I arbetet ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Inom tjänsten föreligger möjligheter till egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (3 § 4 kap HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (34 § AO)

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning i enlighet med 22§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (35 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. Särskild vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO). Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 8 § RB. Erfarenhet av undervisning inom områdena grundläggande toxikologi,metabolismens och kinetikens betydelse för uppkomst av toxicitet, toxikologiska verkningsmekanismer i större organsystem(exempelvis CNS, lungor, lever och njurar), toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering, farmakovigilans och läkemedelssäkerhet, är meriterande.

 

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 9 § RB. Administrativ skicklighet inom undervisning kommer att tillmätas speciell betydelse, till exempel erfarenhet av att planera och genomföra programkurser och uppdragsutbildningskurser.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (10 § RB)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Björn Hellman e-post Bjorn.Hellman@uu.se samt Ola Söderberg e-post Ola.Soderberg@uu.se

För frågor runt anställningen, kontakta administrativ chef Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2024-05-31, UFV-PA 2024/1197

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1197
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb