Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver egen grundutbildning och forskarutbildning samt forskning. Institutionen deltar även i ekonomprogrammet, historikerprogrammet, samhällsvetarprogrammet och civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle, samt masterprogrammet för samhällsvetenskap. Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien. Över fyrtio lärare, forskare och gästforskare är knutna till miljön samt omkring 12 doktorander. Forskarutbildningen är anknuten till Nationella forskarskolan i Ekonomisk historia. För mer information se vår hemsida.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Ekonomisk-historiska institutionen utlyser 2-4 doktorandplatser med tillträde den 1 september 2023, varav eventuellt en doktorandplats utan någon specifik inriktning och minst två platser i specifika forskningsprojekt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng. Forskarutbildningen finansieras genom doktorandanställning eller, i de fall utbildningsplatserna ingår i specifika forskningsprojekt, genom en kombination av stipendiemedel i början av utbildningen följt av doktorandanställning i slutet.

Forskarutbildningsplatser utan specifik inriktning innebär att ämne för avhandlingsarbetet kan väljas inom hela det ekonomisk-historiska fältet under förutsättning att institutionen har handledningsresurser inom valt område. Forskarutbildningsplatser knutna till specifika forskningsprojekt har en viss bestämd inriktning, men doktoranden uppmanas att själv utforma sitt avhandlingsämne inom projektet i samarbete med handledaren.

I dags dato söker nedanstående projekt en doktorand vardera:

Projekt #1: Gränsföretagande, finsk-svenska relationer och färjetrafikens flytande köpcentrum. Trots att nationer och nationsgränser varit centrala inom näringslivshistoria och ekonomisk historia har gränser som en kommersiell och övergångsrelaterad plats förbisetts. Färjetrafiken mellan Finland och Sverige blev under efterkrigstiden ett folknöje och ett viktigt transportmedel med 8-10 miljoner passagerare årligen. För att förstå denna mobilitetskonsumtion teoretiskt och empiriskt har ett internationellt forskningsnätverk initierat ett antal projekt som detta är en del av. Detta doktorandprojekt syftar till att studera färjetrafikens affärsmodell som till stor del byggt på tillhandahållande av varor och underhållning som [på land] varit föremål för en rad regleringar i båda länderna. Projektet skulle med fördel baseras på arkivstudier av nationella regleringar, företagsarkiv samt juridiska förhandlingar i Finland, Sverige och Åland. Projektet förutsätter att sökanden har ett intresse för relationen mellan nationer, identitet, gränser och konsumtion å ena sidan och ekonomiska resurser och konsumtionens materialitet och rumslighet å den andra, liksom ett intresse för att historisera dessa dynamiska relationer.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Sökanden till detta projekt måste kunna läsa svenska eller finska obehindrat. Projektspecifika önskvärda meriter: Tvåspråkighet (svenska och finska) är meriterande, liksom förmågan att tolka ekonomiska redovisningar och att använda kvalitativa metoder. Frågor om projektet besvaras av projektledare Daniel Normark (daniel.normark@ekhist.uu.se)

Projekt #2: Regleringar och arbetsmarknaden i 1800-talets Sverige. Vid inledningen av 1800-talet fanns en rad regleringar med syfte att minska konkurrensen och begränsa arbetskraftens rörlighet. Dessa regleringar avskaffades under 1800-talet, men effekten av denna omreglering är omdebatterad. I detta doktorandprojekt vill vi att doktoranden använder lönedata för att studera omregleringens effekt på lönerna. En del av arbetet består i att färdigställa digitalisering av lönedata som projektet har påbörjat. Doktoranden har även möjlighet att samla in egna data rörande arbetsmarknadens utveckling i Sverige och i andra länder. Projektet förutsätter att den sökande har intresse för arbetsmarknadens utveckling i ett historiskt perspektiv, särskilt vad gäller förändringar i löner och levnadsstandard. Inom ramarna för det som beskrivits ovan har doktoranden stor möjlighet att själv formulera sitt forskningsprojekt.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Sökanden bör ha god kännedom om kvantitativa metoder, gärna med inriktning mot modern mikroekonometri. Projektspecifika önskvärda meriter: God kännedom om geografiska informationssystem (GIS) är meriterande, liksom att kunna läsa svenska. Frågor om projektet besvaras av projektledare Jakob Molinder (jakob.molinder@ekhist.uu.se)

Ytterligare doktorandplatser i externfinansierade projekt kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten skall vara uppfylld senast före antagning till utbildningen.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia har den som:

 • har studerat 90 högskolepoäng ekonomisk historia, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Sökande som inte talar och skriver svenska förväntas lära sig det under tiden som doktorand. För vissa specifika projekt kan goda kunskaper i svenska vara ett krav redan vid tillträdet. Utbildningen ges huvudsakligen på plats vid institutionen, varför antagna doktorander förväntas förlägga en väsentlig del av sin arbetstid vid institutionen och aktivt bidra till forskningsmiljön.

Ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, registreras i Uppsala universitets ansökningssystem Varbi och skall innehålla:

 • ifylld ansökningsformulär i Varbi
 • CV (meritförteckning)
 • en allmän beskrivning (högst 1 sida) om varför du söker till forskarutbildningen. Ange om du söker den fakultetsfinansierade doktorandtjänsten (utan inriktning) och/eller externfinansierad tjänst inom ett forskningsprojekt (du kan alltså anmäla ditt intresse för samtliga).
 • forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
 • vilken forskningsuppgift du är intresserad av att utföra inom ramen för doktorandplatsen och vilka viktiga teman inom ämnet Ekonomisk historia som det anknyter till.
 • varför du vill bedriva det aktuella avhandlingsarbetet,
 • vad som gör dig lämplig (t ex studier, arbetslivserfarenhet) för det aktuella avhandlingsarbetet, och på vilka sätt du anser att det är särskilt lämpligt att bedriva vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet

 • registerutdrag alternativt kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
 • ett exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
 • kontaktuppgifter till (max.) två referenspersoner, i första hand dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
 • deklaration om språkkunskaper: Uppge vilka språk du behärskar, och om du kan delta i akademiska diskussioner på engelska. Om du söker något av projekten: ange om du kan läsa och förstå svenskt källmaterial
 • övriga handlingar som du önskar åberopa

Bedömning
Bedömningen av de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå samt utifrån institutionens möjlighet att erbjuda adekvat handledning för den planerade forskningen. Störst vikt läggs vid den vetenskapliga kvaliteten i de inskickade uppsatserna. Därtill tar gruppen hänsyn till sökandens utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter och forskningsplan.

En rekryteringsgrupp gör ett första urval av en tätgrupp efter en genomgång av insända handlingar samt kontakter med åberopade referenter. Därefter diskuteras denna tätgrupp av handledarkollegiet och utvalda sökande kallas till intervju. Intervjuerna genomförs vecka 25-26 av företrädare för forskarutbildningen samt eventuella projektledare. I samband med intervju får den sökande information om hur konkurrensen om de olika platserna ser ut, samt handledarkollegiets bedömning av den sökandes profil i relation till de utlysta platserna. Sökanden får tillfälle att ställa frågor om projekten och uttrycka sina preferenser. Efter intervjuerna fattas slutgiltigt beslut och de utvalda sökanden erbjuds plats på forskarutbildningen. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt.

Mer information om forskarutbildningen, krav och regler finns på: http://ekhist.uu.se/forskarutbildning/, http://www.hum-sam.uu.se/forskning/forskarutbildning/ och http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsansvarig professor Anders Ögren, e-post, anders.ogren@ekhist.uu.se eller ansvarig för forskarutbildningen docent Nikolas Glover, e-post nikolas.glover@ekhist.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2023, UFV-PA 2023/1734.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1734
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-04
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb