Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att utforska den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Doktorandtjänsterna utlyses i samarbete med forskarskolan InSyNC, som finansieras av Vetenskapsrådet och är den första forskarskolan i Sverige med fokus på nutrition och dietetik. Forskarskolan genomsyras av det övergripande temat ”Att integrera hållbarhet i nutritionsvården”, med forskningsprojekt och aktiviteter inom tre underteman: Nutrition och ätande genom livet, Nutrition i hälsofrämjande arbete samt Tillgång till högkvalitativ nutritionsvård via digitalisering och innovation. Här finns mer information om forskarskolan. Inom ramen för forskarskolan utlyses tjänster inom följande områden:

1) Den kliniska dietistens arbete inom cancervård
En god nutritionsstatus är centralt för att en person med cancersjukdom ska tolerera medicinsk och kirurgisk behandling på bästa möjliga sätt. Detta forskningsprojekt syftar till att kartlägga hur fysisk och psykisk hälsa hos patienter med cancersjukdom utvecklas i olika faser av nutritionsbehandlingen av dietist. Ökad förståelse och kunskap om hur nutritionsåtgärder kan anpassas efter individens förutsättningar och behov och hur det påverkar patientens hälsotillstånd är ett viktigt steg mot en ändamålsenlig och jämlik nutritionsbehandling inom cancervården. Doktoranden kommer att ges möjlighet att själv påverka inriktningen för avhandlingsarbetet.

2) Dietisten i barnhälsovården
Dietistens kompetens i barnhälsovården efterfrågas alltmer, dock finns det olika lokala och regionala förutsättningar för hur dietistens roll får användas. Samtidigt ökar intresset och behovet att dietister engageras i det förebyggande arbetet av övervikt och obesitas från tidiga åldrar. Detta doktorandprojekt kommer att belysa hur dietistens kompetens bäst tas tillvara i barnhälsovården och vilka områden och arbetsformer som kan behöva utvecklas. Doktoranden kommer att ges möjlighet att styra delar av sitt avhandlingsarbete mot något specifikt intresseområde inom ämnet som doktoranden själv väljer.

3) Kost och fysisk aktivitet för ett hälsosamt åldrande
Detta doktorandprojekt utgår från Världshälsoorganisationens första rapport om hälsosamt åldrande som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling. Projektet syftar till att förbättra och/eller upprätthålla den äldre personens inneboende kapacitet genom att bland annat främja hälsosam kost och fysisk aktivitet. Detta genom att screena, bedöma och följa upp studiepopulationens huvudsakliga funktionella kapacitet i samverkan med andra professioner och genom digital infrastruktur. Doktoranden kommer att ges möjlighet att styra delar av sitt avhandlingsarbete mot något specifikt intresseområde inom ämnet som doktoranden själv väljer.

4) Dietisters tillämpning av nutritionsinformatik ur ett internationellt perspektiv
Detta projekt är en del i den stora internationella INIS-studien som kartlägger hur dietister på bästa sätt kan använda elektroniska hälsoinformatiksystem, systematiska arbetsprocesser och terminologier för att kunna ge en god och personcentrerad nutritionsbehandling. Doktoranden kommer att bli en viktig del i den globala arbetsgruppen bestående av cirka 50 forskare från 23 olika länder världen över. Delar av projektet kommer att fokusera mot en enkät som våren 2023 skickas till dietister i alla inkluderade 23 länder. Doktoranden kommer också att ges möjlighet att styra delar av sitt avhandlingsarbete mot något specifikt intresseområde inom ämnet som doktoranden själv väljer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  •  avlagt examen på avancerad nivå inom kostvetenskap, eller
  •  fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  •  på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med intresse för de olika forskningsinriktningar som ryms inom forskarskolan.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dietistlegitimation samt dokumenterad erfarenhet av forskning med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är meriterande. För tjänst nr 1 och 2 behöver den sökande ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift. För tjänst nr 3 och 4 behöver den sökande ha mycket goda kunskaper i engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfaranden
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. I brevet anges även vilken/vilka av de utlysta tjänsterna ansökan avser, och en inbördes rangordning gällande dessa tjänster. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vidare ska ansökan innehålla en litteraturöversikt där den sökande sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning inom det aktuella ämnesområdet (högst 2 sidor inklusive referenser, på engelska). Om du ansöker om flera olika av de utlysta tjänsterna skriver du litteraturöversikten inom den tjänst som du rangordnat högst.

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf 

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Afsaneh Koochek, afsaneh.koochek@ikv.uu.se, 018-471 23 13.
Upplysningar om forskarskolan och de ingående projekten lämnas av universitetslektor Elin Lövestam, elin.lovestam@ikv.uu.se och upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Paulina Nowicka, paulina.nowicka@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2023, UFV-PA 2023/1003.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1003
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-20

Tillbaka till lediga jobb