Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (www.medsci.uu.se/) är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och därtill mer än 600 personer som är anknutna, i huvudsak via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden.

Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av nya metoder för diagnostik och behandling. Inom området reumatologi bedrivs idag framgångsrik klinisk och translationell forskning inom framförallt systemsjukdomarna Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Primärt Sjögrens syndrom och ANCA-associerade vaskuliter. Det finns ett välutrustat laboratorium för reumatologisk forskning. Sjukhusets sektion för reumatologi omfattar en stor öppenvård om ca 10 000 läkarbesök per år, en dagsjukvårdsavdelning för infusionsbehandlingar och polikliniska utredningar samt slutenvård där man förfogar över 7 slutenvårdsplatser. Det finns ett gott samarbete innefattande regelbundna ronder med andra specialiteter, t ex lungmedicin. Riks- och regionvård utgör ca 30 % av slutenvården.

Beskrivning av ämnesområdet och anställningen
Ämnet innefattar patofysiologi, epidemiologi, diagnostik och behandling inom sjukdomsområdet reumatologi.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning, klinisk tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Innehavaren har även ett ansvar att följa utvecklingen inom det egna ämnet. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistläkare/överläkare vid Sektionen för Reumatologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom reumatologi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i reumatologi.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet samt ledning och samverkan är också betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse (20 § AO). Se även 3 §, Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även 4 § RB.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Se 24 § AO.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer
Ansökan bör vara skriven på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Eva Lindberg, prefekt, eva.lindberg@medsci.uu.se, Gabriella Widerberg, HR-samordnare, gabriella.widerberg@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2023, UFV-PA 2022/4265.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4265
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tillbaka till lediga jobb