Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppens verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet är knutet till Swedish Drug Delivery Forum (SDDF) som från och med 1 januari 2020 övergår i kompetenscentrumet SweDeliver. Forskargruppen ansvarar för forskningen inom arbetspaketet för parenteral administrering av läkemedel (WP1/Plattform 1), med speciell inriktning mot subkutan administrering av biologiska läkemedel. Mer information om WP1/Plattform 1 och SweDeliver/SDDF finns på webbplatsen http://medfarm.uu.se/sddf.

Bildandet av antikroppar mot biologiska läkemedelssubstanser kan leda till allvarliga konsekvenser för läkemedlets säkerhet, effekt och farmakokinetik. Eftersom självaggregering av protein- och peptidläkemedel ökar risken för immunrespons är det viktigt att förstå vad som orsakar aggregeringen och hur den påverkar immunförsvaret. Inom vissa behandlingsmetoder kan dock ökad immunogenicitet förbättra, eller till och med vara en förutsättning för, effektiv behandling. Det gäller till exempel vissa immunoterapier mot cancer, som kan avlägsna en spärr i immunförsvaret som hindar T-celler att förstöra cancerceller. Ett problem med denna typ av behandling är att T-cellerna inte responderar tillräckligt starkt på många tumörer. Här tror man att peptidbaserade vacciner har möjlighet att förbättra behandlingen.

I detta projekt undersöks molekylär självaggregering av peptid-antigen i olika lösningar, ensamma peptider såväl som peptider i närvaro av fosfolipider och andra ämnen i extracellulär vävnadsvätska eller ämnen som ingår som hjälpämnen i vaccinformuleringar. Närmare bestämt önskar vi systematiskt undersöka hur självassociationen påverkas av peptidernas laddningsfördelning, hydrofil-lipofil balans, isoelektrisk punkt och lösningsegenskaper som pH, jonstyrka och temperatur. För att åstadkomma detta kommer självassocieringsprocesserna att studeras med olika typer av spridningsmetoder, inklusive lågvinkelröntgenspridning (SAXS), lågvinkelneutronspridning (SANS) samt statisk och dynamisk ljusspridning. Dessutom kommer bland annat cirkulär dikroism fluorescensspektroskopi och elektronmikroskopi att användas. Projektet äger rum i nära samverkan med ett postdoktorprojekt om neoepitop/peptid-baserade terapier inom immunoonkologi, där en serie peptider bestående av en modell-epitop kopplad till peptidkedjor med olika benägenhet att självaggregera ingår.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund för sökande är masterexamen eller motsvarande i fysikalisk kemi, galenisk farmaci, materialvetenskap eller biofysik.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildnings-kommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning. Under första året utgår utbildningsbidrag som därefter övergår i doktorandanställning. Lokala riktlinjer för löneinplacering finns fastställda.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildnings-kommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Bestämmelser om doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: docent Magnus Bergström, 018-4714126, e-post magnus.bergstrom@farmaci.uu.se och professor Per Hansson, 018-4714027, e-post: per.hansson@farmaci.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2020, UFV-PA 2019/4269.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4269
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2020-01-07

Terug naar vacatures