Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-,sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård, radiologi och omvårdnad. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är ett brett ämnesområde som kännetecknas av en helhetssyn på människan. Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas inom kirurgisk vård, intensivvård och pre- och postoperativ vård. Forskningen fokuserar på områden med relevans att lösa några av sjukvårdens problem inklusive en personcentrerad och säker vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten med komplexa sjukdomstillstånd och hur vården i en komplex vårdmiljö och organisation kan utformas så att patientens grundläggande vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens och närståendes delaktighet i återhämtningen efter kirurgi. Andra forskningsområden är identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer, hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper, samt kompetens och professionsutveckling inom professionen.

IKV söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap förenad med befattning som sjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde kirurgi.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, handledning och examination av examensarbeten, samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Medverkan i andra inriktningar inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet kan ingå i olika utsträckning. En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset. I arbetsuppgifterna ingår även egen forskning, motsvarande minst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. För denna anställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska. Du ska ha flera års erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska inom kirurgisk vård. Erfarenheten ska vara aktuell och inte ligga mer än 2 år tillbaka i tiden.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet är av betydelse för arbetet och kommer också att tillmätas stor vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även RB § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 8. Erfarenhet av pedagogisk utveckling och den pedagogiska idégrunden kommer ha stor betydelse.

Den sökande ska ha bevis om svensk sjuksköterskelegitimation, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om bevis om svensk sjuksköterskelegitimation. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit bevis om svensk svensk sjuksköterskelegitimation. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som sjuksköterska kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som sjuksköterska.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer finns på: Mål och regler för Uppsala universitet. 

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Eva Jangland (eva.jangland@surgsci.uu.se ). För anställningsfrågor HR-generalist Higran Saghir (higran.saghir@surgsci.uu.se) och personalsamordnare Karin Johansson (karin.johansson@surgsci.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2019, UFV-PA 2019/2224

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2224
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-11

Terug naar vacatures