Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makten över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation, avseende såväl kognitiva som normativa innehåll. Dessa frågor kan behandlas med ett nutidsperspektiv, men också med ett historiskt perspektiv.

Avhandlingsarbetet i didaktik med inriktning mot svenska och språk-, läs- och skrivutveckling i de yngre åldrarna ska ha en tydlig ämnesdidaktisk inriktning. Detta innebär att centrala forskningsfrågor exempelvis kan handla om val av undervisningsinnehåll, språkets betydelse för lärande, tidig språkutveckling, läs- och skrivundervisning eller läs- och skrivutveckling.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning. 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Lärarutbildning och/eller utbildning i didaktik och språkvetenskap är meriterande för denna tjänst. För särskild behörighet krävs att den sökande med godkänt resultat har genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i didaktik, dvs. att den sökande inom grundutbildningen har 60 poäng didaktik eller i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, skall även därefter anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå. 

Tillräckliga språkkunskaper i svenska och engelska behövs för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen i ämnesdidaktik.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

För mer information om behörighet och forskning i didaktik, se http://www.edu.uu.se/forskning/forskarutbildning/behorig/

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-15

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor i didaktik med inriktning svenska Jenny W. Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se tel. 018-471 2494. Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se tel. 018-471 2297.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018, UFV-PA 2018/3598.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3598
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Terug naar vacatures