Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet:

Anställningen rör ämnesområdet fysikundervisningens didaktik (eng. Physics Education Research, PER). Vid avdelningen studeras hur fysikkunskap kan spridas på effektiva sätt, och vilka effekter som de sociala och kulturella praktikerna har på lärandet och hur dessa förmedlas.  

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar undervisning, forskning och administration. Till undervisningsuppdragen räknas kursutveckling, undervisning, kursansvar och kursadministration, samt handledning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. De ämnesområden som undervisningen omfattar är fysik, samt fysikundervisningens didaktik inom lärarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom ämnesområdena fysik och fysikundervisningens didaktik samt den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. För att vara behörig för denna anställning är doktorsexamen i fysik ett krav. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder 

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer att baseras på de meriter som kan dokumenteras vid ansökningstillfället.  

Vetenskaplig skicklighet

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom fysikundervisningens didaktik på universitetsnivå. Av särskild relevans är: teoretiska och metodologiska framsteg i fysikundervisningens didaktik; kvalitativ forskning kring undervisning och lärande av fysikbegrepp och vetenskaplig förmåga; forskning kring utbildning av fysiklärare; samt forskning kring användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom fysik. En doktorsexamen i fysik med inriktning mot fysikundervisningens didaktik (PER), är meriterande.  

Pedagogisk skicklighet

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kommer att bedömas utgående från undervisningskvalifikationer inom fysik och motsvarande. Vid denna bedömning ska i första hand den pedagogiska kvaliteten beaktas. Särskild vikt kommer att läggas på erfarenhet av planering och genomförande av undervisning samt förmågan att handleda. Även undervisningens omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Undervisningserfarenhet och förmåga enligt ovan måste dokumenteras väl i ansökan.  

Erfarenhet av undervisning i och utveckling av kurser inom fysikens didaktik på grundläggande, avancerad eller forskutbildningsnivå, är meriterande. Den sökande måste kunna ge en tydlig vision för framtida utveckling av kurser inom institutionens lärarutbildningsprogram. Vidare måste den sökande kunna föreslå konkreta sätt att uppnå denna vision inom tidsramen fyra år. 

Anställningen förutsätter även förmåga att kunna undervisa i fysikkurser på grundläggande och avancerad nivå samt att kunna handleda och bedöma övningar, seminarier och laborationer inom dessa kurser.  

Erfarenhet av handledning av projektarbeten i fysikens didaktik är meriterande. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. 

Samverkansskicklighet:

Även den sökandes förmåga att samverka inom den akademiska världen (särskilt den del som är associerad med fysikundervisning) och med det omgivande samhället samt att informera allmänheten om vetenskap och forskning kommer att tas i beaktande. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.  

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Cedric Linder, e-post Cedric.Linder@physics.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Uppsala universitet anställningsordning

och fakultetens riktlinjer för anställning:

 Riktlinjer anställning teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2018, UFV-PA 2018/3289.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3289
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 046 18-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 046 18-471 1485
Publicerat 2018-10-12
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Terug naar vacatures