Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 35 personer, varav merparten utgörs av professorer, lektorer och doktorander. Institutionen ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Institutionens socionomprogram ges även vid Campus Gotland t.o.m. ht 2025. Denna anställning avser placering i Uppsala, men kan innebära tjänsteresor till Campus Gotland i Visby.

Socialt arbete är både en professionell praktik och den vetenskapliga disciplin som utgör socionomers kunskapsbas. Socionomprogrammet är en generalistutbildning som ger breda kunskaper inom socialt arbete samt vetenskaplig teori och metod. Studierna syftar till att utbilda socionomer med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att arbeta inom det sociala arbetets praktikfält. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling samt handledning. Inriktning på anställningen avser socialt arbete, med särskilt fokus på sociala perspektiv på äldre och åldrande och/eller missbruk och beroende. Undervisningen kommer även att omfatta andra moment inom institutionens utbildningsområden på grund- och avancerad nivå utifrån sökandes kompetens och institutionens behov. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet och institutionen för socialt arbete. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till institutionens utveckling både gällande utbildning och forskning samt samverkan med det sociala arbetets fält.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll, socialt arbete med fokus på äldre/åldrande och/eller missbruk och beroende och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Förankring inom ämnet socialt arbete är särskilt meriterande, exempelvis genom ämnesrelevant forskning, undervisningserfarenhet i socialt arbete och/eller arbetslivserfarenhet av praktiskt socialt arbete. Erfarenhet av praktiknära forskning inom socialt arbete anses vara särskilt meriterande.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Särskild vikt ska läggas vid doktorsexamen i socialt arbete. Det är särskilt meriterande med forskning inom centrala områden i socialt arbete med fokus på äldre och åldrande och/eller missbruk och beroende som har en direkt koppling till socionomprofessionen och dess praktik.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom äldre och åldrande och/eller missbruk och beroende relaterat till socialt arbete.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Erfarenhet och förmåga att planera och genomföra undervisning på socionomutbildningar, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmågan att bedriva forskningsanknuten undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan
finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a). 

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/837.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.

Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Tjänsteresor till Campus Gotland i Visby kan förekomma inom ramen för anställningen.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Cecilia Wåhlstedt, mobil 070-347 17 25, e-post cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se, samt studierektor Daniel Nilsson Ranta, tel. 018-471 51 77, e-post daniel.nilsson.ranta@uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2024.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/837
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb