Uppsala universitet, Historiska institutionen

Historiska institutionen har en dynamisk forskningsmiljö med särskild kunskap bland annat inom tidigmodern historia, genushistoria, forskning om rasism, antisemitism och Förintelsen; se mer här: www.hist.uu.se. Institutionen har idag ca 80 medarbetare och ca 800 studenter. Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum.

Historiska institutionen utannonserar nu en eller två fullt finansierade doktorandanställningar där doktoranderna kommer att vara aktiva medlemmar av forskningsprojektet Gender and Work (GaW) vid Uppsala universitet.

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Se även: Forskarskola i historia - Historiska institutionen - Uppsala universitet (uu.se).

Gender and Work (GaW) är ett forskningsprojekt som bedrivs vid Historiska institutionen sedan 2008 och med finansiering från Vetenskapsrådet fram till 2029. Tidigare finansiärer har varit Wallenbergstiftelserna och Riksbankens Jubileumsfond. Projektets mål är att genom empiriska studier öka kunskapen om kvinnors och mäns arbete i det förflutna samt att utveckla teoretiska, metodologiska samt infrastrukturella verktyg för forskning om arbetets historia. Information om projektet återfinns på hemsidan.

GaW-projektet välkomnar nu sökande som är intresserade av att tillämpa projektets metoder för historiska studier av tidigmoderna samhällen i östra respektive södra Europa. Det är en merit om sökanden har erfarenhet av att arbeta med domstolsprotokoll och andra rättsliga och socialhistoriska källor. Det är även en merit att ha intresse och helst också erfarenhet av lagarbete.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde. Programmet är tvåspråkigt. Förmåga att kunna ta emot och delge muntlig och skriftlig information på både engelska och svenska krävs. Sökande som antas för att arbeta inom GaW-projektet förväntas skriva sin doktorsavhandling på engelska.

Arbetsuppgifter
Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och GaW-gruppens verksamhet.

Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta:

  1. Sammanfattande meritförteckning (CV)
  2. Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
  3. Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)
  4. Examensarbete på avancerad nivå
  5. En forskningsplan om ca 6 sidor. Projektplanen ska innehålla en beskrivning av den konkreta forskningsfrågan, hur den förhåller sig till forskningsläget samt dess relevans för GaW-projektet. Forskningsplanen ska också innehålla en kort diskussion av möjliga historiska källor för att besvara frågeställningen samt metodologiska överväganden beträffande dessa källors användbarhet.
  6. En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.

Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan.

Ansökningsblanketten hittar du här.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Niklas Stenlås, studierektor för forskarutbildningen, telefon: 018 471 1543 email: studierektor-fo-hist@uu.se.

Maria Ågren, professor och projektledare för GaW, telefon: 018-471 1535 email: maria.agren@hist.uu.se.

Henrik Ågren, prefekt, telefon: 018-471 1529 email: prefekt-hist@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 April 2023, UFV-PA 2023/987.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/987
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb