Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom mastersprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom mastersprogrammet i digital humaniora. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sju doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i digitala metoder samt digitala verktyg inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
De rekryterade doktoranderna kommer att arbeta med sina egna avhandlingsprojekt inom ramen för den nationella forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap ReSource: Transforming Reading and Source Criticism in Digital Cultures finansierad av Vetenskapsrådet 2023-2026. Mer information om forskarskolan finns på här.

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet som beskrivs i forskningsplanen bedöms som genomförbart och tydligt faller inom ramen för ett eller flera av forskarskolans tematiska områden: 1) desinformation, föränderliga informationsinfrastrukturer och källkritik, 2) nutida och historiska informationsläsningspraktiker, 3) bibliotek som institutionella miljöer för främjande av informationsläsning och källkritik, och/eller 4) forskningens trovärdighetskris. Mer information om teman finns på forskarskolans webbplats (se ovan).

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas på adressen: abm.uu.se > Forskning > Utbildning på forskarnivå

Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten för att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, digital humaniora eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra avhandlingsprojektet inom nettostudietiden. Meriterande är också mycket goda kunskaper i engelska.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

  • ett kort CV
  • en bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
  • en motivering av varför du söker tjänsten och en forskningsplan (se specificering nedan)
  • kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa 

Forskningsplan
Planen ska vara på max 3000 ord referenser inte inräknade och innehålla en preliminär avhandlingstitel, vetenskapligt relevant syftes- och problemformulering, ämnesavgränsning, beskrivning av teori, metod och tilltänkt forskningsmaterial, och en preliminär arbetsplan för de fyra år utbildningen omfattar. Det är det viktigt att projektplanen explicit knyts till ett eller flera av forskarskolans temaområden, visar förtrogenhet med centrala frågor i någon eller några delar av det mångvetenskapliga forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap (inkl. arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap och digital humaniora), och baseras på forskningsfrågor med hög relevans för dessa fält. Projektplanen för de alla positionerna ska också beskriva hur projektet knyter an till de forskningsområden som finns på Institutionen för ABM. För mer information, se www.abm.uu.se/forskning/

Antagning
Urvalet av sökande sker utifrån en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också att läggas vid den inskickade forskningsplanen och motiveringen. 

OBS! Möjlighet till kompletteringstid finns fram till 10 juni 2023 för de studenter som avslutar sin masterutbildning under vårterminen och behöver komplettera ansökan med masteruppsatsen. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, 018-471 2598; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, 018-471 34 20; samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, 018-471 6982.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2023, UFV-PA 2023/763. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/763
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-27
Sista ansökningsdag 2023-05-15

Tillbaka till lediga jobb