Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av 11 forskargrupper inom bland annat ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, geriatrik och allmänmedicin. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med specialistexamen inom området vård av äldre. Anställningen kommer vara placerad i gruppen för grundutbildning vid IFV samt vara förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid verksamhetsområdet geriatrik, Akademiska sjukhuset.

Gruppen för grundutbildning vid IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete samt samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, har som mål att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar således identifiering av risk- och hälso-främjande faktorer, samarbete med olika aktörer kring insatser för såväl individ, familj, grupper som samhälle. Vidare, innebär omvårdnad ett evidensbaserat, professionellt, etiskt och vetenskapligt tillämpat och reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, kliniskt arbete, forskning och administration. Till undervisning räknas planering, genomförande av undervisning, examination av teoretiska och praktiska kunskaper samt handledning av doktorander. Undervisningen sker främst inom ramen för sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå samt inom övrig utbildning vid institutionen. Därutöver ingår kursledaruppdrag relaterade till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter och på Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC). Distansundervisning kan förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning, gärna med inriktning mot kliniskt förankrade vårdvetenskapliga frågeställningar samt att följa och ansvara för utvecklingen inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot vård av äldre. Den kliniska tjänstgöringen som ingår i anställningen är förlagd till verksamhetsområdet geriatrik vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogiskskicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsalauniversitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller högkvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första tvåanställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom området vård av äldre. Den sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som sjuksköterska, senast sista ansökningsdag för denna anställning ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som sjuksköterska och ha ansökt om rätten att kalla sig specialistsjuksköterska inom området vård av äldre hos Socialstyrelsen.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap med inriktning mot vård av äldre. Därutöver kommer vikt att fästas vid klinisk skicklighet, inom geriatrisk omvårdnad samt erfarenhet av utvecklingsarbete gällande patientsäkerhet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även § 7 Riktlinjer och bedömningsgrunder förrekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även § 8 RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även §§ 28-31Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) och §§ 9-10 RB.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: karin.nordin@pubcare.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2023, UFV-PA 2023/623.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/623
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tillbaka till lediga jobb