Uppsala universitet, Institutionen för speldesign

Institutionen för speldesign är en del av historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Här bedrivs både undervisning och forskning på hög nivå. Institutionen utbildar drygt 430 helårsstudenter varav cirka hälften är internationella studenter och har runt 40 anställda inom olika befattningskategorier. Institutionen erbjuder undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom speldesign och spelutveckling med biområden i grafik, projektledning och programmering. All utbildning sker på engelska.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats här: https://www.speldesign.uu.se/

Institutionen söker nu en universitetslektor för att förstärka några specifika områden:

 • Den vetenskapliga kompetensen inom institutionen i allmänhet och inom kandidatprogrammet speldesign och projektledning i synnerhet.
 • Förmågan till internationella och mång- och tvärvetenskapliga samarbeten inom såväl utbildning som forskning.
 • Öka antalet externt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.
 • Kompetensen och erfarenheten av utbildnings- och forskningssamverkan med externa partners kring entreprenörskap och affärs- och teknikutveckling samt inom kulturella och kreativa näringar.
 • Spels transformativa potential samt utforskandet av nya former av spel genom tvärvetenskaplig samverkan.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning inom speldesign och projektledning, administration och samverkan med omgivande samhälle. Till undervisning räknas genomförande av kurser, kursansvar och kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete och handledning. Det ingår även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Innehavaren av anställningen ska härutöver vara beredd att medverka i institutionens interna utvecklingsarbete samt åta sig uppdrag som programansvarig, studierektor eller prefekt. Arbetet kräver närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. De personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställning väl är god samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, särskilt inom de områden som institutionen vill stärka genom denna rekrytering (se ovan). Även den administrativa skickligheten kommer att bedömas.

Vid bedömning av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid relevansen för forsknings- och utbildningskompetensen inom speldesign och projektledning.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig
skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst
med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Även förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället kommer tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Expertis inom administration visar sig till exempel i förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt och på ett sätt som passar ändamålet, samt genom förmåga att specificera och hålla tidsplaner. Till den administrativa skickligheten hör också en god övergripande arbetsplanering och en förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar arbetets prioriteringar. Det handlar också om att kunna arbeta strukturerat utifrån uppsatta mål och kvalitetskrav. Med administrativ skicklighet avses även kommunikationsarbete som inkluderar expertis och erfarenhet av att synliggöra akademiskt arbete inom både forskning och utbildning.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökningsförfarande
Den fullständiga ansökan ska gå genom Uppsala universitets rekryteringssystem och innefatta:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer.

Om Campus Gotland
Uppsala universitet Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. https://www.campusgotland.uu.se/

Flytta och bo på Gotland
Se hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/leva-bo

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Olle Jansson vid institutionen för speldesign, tel. 073-4619063, e-post: olle.jansson@speldesign.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2022/3983.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Löneform lön tills vidare
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3983
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-08
Sista ansökningsdag 2023-03-06

Tillbaka till lediga jobb