Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

En av doktorandplatserna är öppen, vilket innebär att doktoranden själv bestämmer inriktning och tematik på avhandlingen under utbildningens första år. 

Den andra är knuten till projekten Domstolar som garant för en individ- och behovsprövad äldreomsorg? och Kommunalt självstyre, professionalism och domstolstrots i svensk äldreomsorg. Syftet med projekten är att bidra med kunskap om domstolars roll i styrningen av välfärdstjänster och hur möjligheten att överklaga myndighetsbeslut påverkar förutsättningarna för demokratiskt och professionellt beslutsfattande. Projektområdet beskrivs vidare här och här. Projekten finansieras av Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Utmärkta kunskaper i svenska är nödvändiga för att komma i fråga för denna doktorandtjänst.

En tredje doktorandplats kopplas till två projekt som berör politiskt deltagande, social integration och socialt välbefinnande bland HBTQ+ personer i Sverige. Projekten finansieras av Vetenskapsrådet och leds av Michal Grahn. Projekten bygger på – men är inte begränsade till - kvantitativa analyser av svensk registerdata. Doktoranden kommer att ha anknytning till två stora forskningsmiljöer på statsvetenskapliga institutionen: genus & politik samt politiskt beteende, och kommer därmed kunna dra nytta av dessa miljöers resurser och nätverk. Läs mer om projekten här och här.

Vänligen ange i följebrevet om du är särskilt intresserad av någon av eller båda de projektanknutna doktorandplatserna.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2023. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska och/eller svenska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande:
 

 • Curriculum Vitae.
 • Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
 • En forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text.
 • En självreflektion där styrkorna och svagheterna i forskningstexten som laddats upp under avsnitt 4 diskuteras (max 1000 ord).
 • Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
 • Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

 • En sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
 • Ett medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
 • Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken: https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Elin Bjarnegård, e-post: elin.bjarnegard@statsvet.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023, UFV-PA 2022/4159.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4159
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-29
Sista ansökningsdag 2023-02-03

Tillbaka till lediga jobb