Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

En donation från Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse möjliggör denna professur i biokemi som får sin hemvist på institutionen för kemi-BMC. 

Biokemin har en lång historia vid Uppsala universitet, med rötter i den forskning som grundlades av kemisterna The Svedberg och Arne Tiselius, båda Nobelpristagare och bland de internationellt mest framstående forskarna från Sverige. Institutionen för kemi BMC vid fakulteten för teknik och naturvetenskap har tre forskningsprogram, varav biokemi är ett. Forskningsprogrammet bedriver huvudsakligen forskning och utbildning inom biokemi, organisk kemi, analytisk kemi. Cirka 100 personer arbetar vid institutionen, varav över 30 är doktorander och drygt 10 professorer. 

Forskningsprogrammet i biokemi fokuserar på frågor som rör design och syntes av biologiska makromolekyler, analys av proteiners struktur och dynamik, komplexa molekylsystem, evolution av biologisk funktion och reglering av molekylära interaktioner. Grundläggande studier av enzymkatalys och metabola vägar kompletteras med tillämpad forskning baserad på proteinteknik och innovativa strategier för läkemedelsupptäckt. Forskningen bygger på moderna experimentella och teoretiska strategier, allt från fysikalisk-kemiska metoder till 3D-strukturell modellering och bioinformatik. Forskningsprogrammet ansvarar för den biofysikaliska screening- och karaktäriseringsverksamheten som tillhör SciLifeLabs läkemedelsutvecklingsplattform, en del av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Det knyter forskningsprogrammet till det kreativa och forskningsintensiva SciLifeLab-infrastrukturen, med en bred kunskapsbas och spetskompetens inom livsvetenskaperna. 

Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet erbjuder några av Sveriges bästa utbildningar inom kemi, däribland kandidatexamen och masterprogram i kemi och en civilingenjörsutbildning i kemiteknik. De kännetecknas av ett brett utbud av kurser på alla nivåer, starka forskningsanknytningar, omfattande labbarbete och engagerade lärare som använder moderna pedagogiska metoder. 

Beskrivning av ämnesområdet: Biokemi, särskilt experimentell biokemi och proteinbiokemi. 

Arbetsuppgifter: Forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet biokemi, handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitetets anställningsordning gäller som behörighetskrav att den som ska anställas som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. 

Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt anställningsordningen gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Forskningsprogrammet i biokemi söker en person som har förmåga att skapa synergier med befintliga forskare och lärare i biokemi. Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell biokemi, med fokus på proteiner. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

  • Den sökande förväntas vara aktiv inom ett forskningsområde med hög utvecklingspotential. Forskningen ska komplettera pågående forskning inom institutionen för kemi - BMC och inom andra institutioner vid Uppsala universitet. Den sökande bör ha tydliga och ambitiösa forskningsplaner, förmåga att förnya nuvarande forskningsområden samt utveckla nya forskningsområden. Forskningen bör vara relevant för en bred forskning och för samhället som helhet.
  • Forskningens kvalitet bör vara på hög internationell nivå. Den sökande måste ha omfattande och god publicering, en bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering och andra resurser för den planerade forskningen, samt ha stor erfarenhet av internationell forskning och en förmåga att samarbeta brett och internationellt. Personen måste också ha en utmärkt förmåga att leda en forskargrupp.
  • Sökandens forskningsstrategier kommer att bedömas utifrån hans/hennes möjlighet att följa planer och nå uppsatta mål. Därför läggs stor vikt vid den sökandes potential att utvecklas och avancera med tillgänglig infrastruktur och planer för samverkan och samarbete med kollegor i biokemiprogrammet, liksom med forskningsgrupper inom och utanför institutionen för kemi – BMC. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom experimentell biokemi, med fokus på proteiner. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. 

Förmågan att leda, stödja och entusiasmera kollegor och studenter och att ha intresse av personlig utveckling kommer att utvärderas. 

Förmågan att ta ansvar för akademiskt medborgarskap kommer också att ges betydande uppmärksamhet eftersom sökanden förväntas bidra till ett brett utbud  av aktiviteter som inte är direkt kopplade till sin egen forskning eller till undervisningsverksamhet, såsom handleda studenter, mentorskollegor, medverka i olika typer av kommittéer inom universitetet, åta sig ledar- och ledningsroller inom universitetet, agera som granskare för akademiska tidskrifter och finansieringsorgan, arbeta som en extern examinator, organisera professionella och akademiska konferenser, vara editor för en tidskrift eller delta i externa utredningar. mm. Stor vikt kommer även att tillmätas den sökandes förmåga att se till att arbetsmiljön på avdelningen är produktiv och trevlig. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Den sökande måste vara driven och ha en god förmåga att samarbeta med olika typer av människor på alla nivåer, kommunicera och marknadsföra sin egen forskning, institutionen och universitetet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Helena Danielson, e-post helena.danielson@kemi.uu.se, telefon 018-471 4545.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2020, UFV-PA 2020/1355.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1355
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-21
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Retour aux postes vacants