Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Bakgrund: Tjänsten utlyses som en del i en satsning som genomförs i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och som handlar om att satsa på området utbildningsvetenskap kopplat till moderna språk.

Beskrivning av institutionen: Institutionen för moderna språk bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter:

Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning på kurser kopplade till lärarutbildningen, såväl på Institutionen för moderna språk som på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, men även annan undervisning kan förekomma. I tjänsten ingår också undervisning på uppdragsutbildning inom ramen för Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA). Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Uppdrag av administrativ art kan komma att ingå i arbetet. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska, engelska och spanska. Dokumenterad förmåga att undervisa på spanska och svenska är ett krav för anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas vikt. Erfarenhet från forskning som knyter samman spanska och utbildningsvetenskap är meriterande. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete tillmäts särskild vikt. Vidare ska förmåga att planera,initiera,leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande:

Fullständig ansökan på svenska eller engelska skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem. Ansökningen ska omfatta:

 • CV
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas (max 10)

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i ett exemplar till Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, Box 636, 751 26 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/3647.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om sex månader.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Johan Gille tel 018-471 1067, epost johan.gille@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2018, UFV-PA 2018/3647.                                                                                                                                                                                                                                

Anställningsform Contrat de durée déterminée 3 à 6 mois
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3647
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Retour aux postes vacants