Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se

Vi söker nu en universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik inom grundutbildningen på institutionen. Gruppen för grundutbildning på IFV arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, kvalitetsarbete och samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Innehavaren av tjänsten förväntas också ha ett nära samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik (CRB). CRB är ett tvärvetenskapligt centrum förlagt vid IFV vars forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

Beskrivning av ämnesområdet
Vårdvetenskap, med inriktning mot omvårdnad, är huvudämnet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

I vårdvetenskap med inriktning mot vårdetik utgår man från patientperspektivet när det gäller hälsa, välbefinnande, autonomi och integritet. Inom vårdetiken står de etiska aspekterna av mötet mellan vårdargivaren och patienten i centrum. En central fråga gäller hur ett respektfullt möte kan ske, givet vårdgivarens högre kompetens och patientens utsatta position och beroendeställning. Utöver de väletablerade etiska principerna inom medicinsk etik - att göra gott, inte skada, vara rättvis och respektera självbestämmande och integritet – blir aspekter som respekt för sårbarhet och människovärde centrala. Etik i vårdsammanhang innebär att se till vad som kan gagna respektive skada patienten, men även avvägningar gällande prioriteringar av resurser ingår i ämnesområdet. Forskning inom omvårdnad med inriktning mot vårdetik har oftast karaktären av empirisk etik, där etiska och filosofiska resonemang kopplas till empiriska undersökningar. Syftet är att ge konkret vägledning kring hur etiska dilemman i vården ska hanteras.

Arbetsuppgifter
Planering och genomförande av undervisning i ämnet vårdvetenskap och vårdetik samt handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå, främst inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisning i fristående kurser vid institutionen, andra program vid Uppsala universitet samt distansundervisning kan komma att ingå i anställningen. Även kursledaruppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vid praktiska och teoretiska moment förlagd till olika vårdverksamheter vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC) kan komma att ingå. Inriktning på de teoretiska och praktiska
momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån den anställdes kliniska och teoretiska kompetens samt verksamhetens behov.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska inneha sjuksköterskeexamen samt erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska. Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap, särskilt vid meriter inom vårdetik och medicinsk etik. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade undervisningsmeriter inom ämnet vårdetik.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att kunna planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskningen till aktuella undervisningsuppdrag tillmätas betydelse. Förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §. Övriga förmågor och egenskaper som eftersöks och bedöms är god samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är av stor betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Enligt Anställningsordningen 29 § visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB §10.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Nordin, 018-471 3487, karin.nordin@pubcare@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2023, UFV-PA 2023/862.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/862
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-04-13

Tillbaka till lediga jobb