Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med sina ca 130 medarbetare och 2000 grundutbildningsstudenter. Vi bedriver omfattande forskarutbildning och har ca 35 doktorander. 2 forskarskolor, MIT och FIRE, är också knutna till institutionen. Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, internationellt företagande, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Doktorandplatserna utlyses enligt följande:

2 öppna/allmänna doktorandanställningar i företagsekonomi. Vi ser gärna sökande inom redovisning och marknadsföring – men även inom organisation, entreprenörskap och internationellt företagande. Finansiering sker med fakultetsmedel.  upp till 6 doktorandpositioner i företagsekonomi inom följande projekt:

Projekt 1: Expertis och beslutsfattande (bedömningar och beslut) inom fondbranschen

Programmet fokuserar på expertis och beslutsfattande (bedömningar och beslut) inom fondbranschen. Specifikt kommer förhållandet mellan IT och mänskliga beslut inom fondförvaltning och handel att undersökas. En särskild tonvikt kommer läggas på relationen mellan modeller och intuitiv expertis. Fondbranschen har genomgått en teknisk utveckling där till och med några aktivt handlade fonder hanteras via AI. Hur hänger detta ihop med det mänskliga beslutsfattandet i fonderna och fondernas resultat? Hur används expertis och hur uppfattas den tekniska utvecklingen från branschen men också från investerarna? Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder strävar programmet efter att öka kunskapen om expertis och relationen mellan expertis och IT, särskilt inom fondförvaltning. Programmet kommer att ingå i och komplettera befintlig forskning om expertis och användning av intuitive expertis i bedömningar och beslut som pågår inom institutionen. Doktoranderna förväntas därför bidra till forskargruppen, vi ser gärna att de sökande anger om deras intresse (och kompetens) är kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder. De antagna doktoranderna kommer att ha möjlighet att utveckla sina projektplaner tillsammans med handledarna, men särskilt fokus kommer att läggas på expertis och IT-frågor inom fondbranschen.

Notera: Doktorandplatsen är möjliga under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 2: IT i konkurs

Inom ramen för forskarskolan MIT (Management och IT) utlyses en doktorandtjänst i industriell marknadsföring med inriktning mot studier av konkursers effekt på IT system som integrerar kunder och leverantörer i affärsnätverk. Studiens empiriska kontext diskuteras och väljs slutgiltigt i samråd mellan doktorand och handledare.

Utgångspunkten för projektet är en situation där kunder och leverantörer i industriella nätverk blir mer och mer sammankopplade genom olika interorganisatoriska informationssystem. Vi vet redan idag att denna integration kan resultera i betydande effektiviseringar, men vad händer med dessa system om ett av företagen går i konkurs? Doktorandprojektet fokuserar på interorganisatoriska informationssystem som länkar kunder och leverantörer, för att studera vad som händer med dessa system, med företagsrelationen och med företagsnätverket när en affärspart försätts i konkurs. Doktoranden kommer att handledas av forskare som även kommer att delta i projektet.

Notera: Doktorandplatsen är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 3: Digitalisering av finansiella tjänster med ett processperspektiv - Betala med engagemang

Forskning kring finansiella aktörer och finansiella tjänster däribland försäkringsbolag har en lång tradition vid institutionen. Vi söker nu en doktorand till ett projekt där vi undersöker om och hur ett försäkringsbolag kan skapa engagerade, nöjda och lojala kunder genom proaktiva skadeförebyggande aktiviteter med hjälp av digitala processer och AI. Digitaliseringen av alla delar i samhället är pågående och medför omvälvande effekter. Tillämpning av nya tekniker som använder artificiell intelligens (AI) för bedömning och beslut, eller maskininlärning utvecklar nya processer i företags interaktion med kunder. I projektet är engagemang centralt. Engagemang är ett mångdimensionellt begrepp som kan definieras som ett manifesterat beteende och som ett psykologiskt tillstånd som uppstår genom interaktiva erfarenheter som samskapas i interaktionen mellan konsumenten och ett fokalt objekt såsom ett varumärke. Projektet kommer att studera försäkringskunder genom såväl fokusgrupper som med experimentmetoder.

Notera: Doktorandplatsen är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 4: AI Design Futures

AI formar människans villkor existentiellt, med konsekvenser för hur vi upplever och tänker om tid, sårbarhet och ändlighet, och för hur vi förstår världen. AI väcker också normativa frågor om de sociala och politiska framtider vi föreställer oss och om hur vi ska utforma de samhälleliga institutioner och sociotekniska system där AI-system är inbäddade. Dessa samtidiga och flerbottnade designprocesser är oupplösligt sammanflätade.

I vårt forskningsprojekt tar vi oss an dessa frågor genom att studera och diskutera hur algoritmer formar våra temporala föreställningar på existentiell och politisk nivå, och hur våra framtidsbilder återkopplas i designen av AI och de institutioner där AI-system är inbäddade. Projektet syftar till att skapa begrepp kring och att få till stånd existentiella, politiska och institutionella designer för framtiden, med hjälp av både politisk och existentiell filosofi, så att vi kan skapa nya alternativa föreställningar och narrativ för AI – Design Futures.

Projekt 5: Beslutsfattande i växande företag

Forskning om strategiskt beslutsfattande har i stor utsträckning fokuserat på företaget som helhet snarare än på chefer i beslutsfattande ställning. Detta trots att beslutsfattandet bygger på en ledares tolkning av och svar på interna och externa händelser, vilket i slutändan påverkar företagets verksamhet och position på olika marknader. Detta projekt kommer att fokusera på beslutsfattande i växande företag med särskild tonvikt på två viktiga beslutsdimensioner som har betydelse för företags konkurrenskraft: (a) internationell expansion och (b) innovation. Projektet syftar till att bidra till en teori på mikronivå om företagets tillväxt. För projektet söker vi kandidater som är intresserade av strategi med ett särskilt intresse för innovations- och internationaliseringsprocesser. Eftersom projektet kommer att vara multidisciplinärt och använda sig av olika metodologiska infallsvinklar uppmuntrar vi sökande från olika samhällsvetenskapliga områden. Doktoranden kommer att handledas av erfarna forskare som också kommer att delta i projektarbetet.

Notera: Doktorandplatsen är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls. 

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7, i universitets regler och riktlinjer samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet
För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Notera att en master/magisteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2023.

Behörighet - Språkkrav
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Vid språktesten krävs följande resultat:

 • IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5.
 • TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.
 • Cambridge: CAE, CPE.

Mer information om engelskakrav

Kriterier för bedömning av ansökan: se bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • CV.
 • Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska vara relaterat till projektet i fråga.
 • Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken av doktorandplatserna som söks.
 • Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
 • TOEFL/IELTS-test (eller motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
 • Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder, se instruktioner för rekommendationsbrev.

Intervju
En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 14-18 april 2023. Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar lämnas av: studierektor för forskarutbildningen Susanne Åberg, tel 018/471 1391, susanne.aberg@fek.uu.se och administratör inom forskarutbildningen Golondrian Janke, tel 018/471 1369, golondrian.janke@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2023, UFV-PA 2023/561. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/561
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb