Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Uppsala universitet meddelar härmed att tre doktorandtjänster i filosofi vid Filosofiska institutionen är öppna för ansökningar inom den nyligen etablerade forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). Skolan är ett samarbete med filosofiinstitutionerna i Göteborg och Stockholm och finansieras genom ett anslag från Vetenskapsrådet.

För att komma i fråga för en anställning krävs en bakgrund och intressen som passar skolans tema, nämligen det filosofiska studiet av normer. Avhandlingsplanen som skall bifogas ansökan måste därför inkludera ett stycke där projektets relevans för temat klargörs. Notera att temat skall uppfattas brett då normer förekommer på många olika områden. Normer och normativitet studeras särskilt inom praktisk filosofi men även inom estetik och teoretisk filosofi. Studier i de ämnena kan därför också utgöra en lämplig bakgrund. 

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen inom något av dess forskarutbildningsämnen (filosofi och estetik) för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 29000 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 34300 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet och semester. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i såväl institutionens som forskarskolans verksamhet. Insatser inom undervisningen vid institutionen är inte obligatoriska men det kommer att finnas goda möjligheter till detta och doktorander erbjuds dessutom pedagogiska kurser. Tjänstgöring vid institutionen, som exempelvis undervisning, medför i relevanta fall förlängning av anställningen.

Om forskarskolan
Skolan är ett samarbete mellan filosofiinstitutionerna i Uppsala, Göteborg och Stockholm och skall fokusera på filosofisk normforskning. Syftet är att erbjuda en avancerad doktorandutbildning av högsta vetenskapliga kvalitet genom att slå samman resurser för handledning och undervisning vid de deltagande universiteten. Var och en av institutionerna kommer att anställa doktorander vilka kommer att ingå i skolan men tanken är att denna grupp skall följas åt och ges goda möjligheter att interagera under hela utbildningen. Normer styr individers handlande och därmed också samhället som helhet. De normer som skall adresseras är av många olika typer. Vissa hör till etikens område och specificerar våra moraliska skyldigheter och rättigheter. Andra rör vad det innebär att handla rationellt eller när en föreställning kan betraktas som välgrundad. Ytterligare andra handlar om hur texter eller konstnärliga uttryck bör tolkas, och det finns också normer på andra relevanta områden. Ett flertal filosofiska discipliner studerar normer och använder olika metoder och sätt att analysera dem. En av målsättningarna med skolan är att säkerställa att studenterna är väl insatta i samtliga dessa metoder och att uppmuntra innovativa sätt att kombinera dem. Studenterna kommer också att exponeras för resultat från andra humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner som ägnar sig åt normforskning. Det förväntas inte bara gagna deras avhandlingsarbete utan även förbereda dem för tvärvetenskapliga samarbeten efter disputationen, till exempel rörande hur kunskap om normer kan bidra till att hantera storskaliga samhällsutmaningar såsom klimatförändringarna.

Skolan leds av en styrgrupp som utgörs av professor Krister Bykvist (Stockholm), docent Ragnar Francén (Göteborg), professor Folke Tersman (Uppsala), skolans koordinator som kommer att vara baserad vid Stockholms universitet (som tjänar som skolans administrative säte), samt studierektorerna för forskarutbildning vid de deltagande institutionerna.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1-3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) 1-2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt, Matti Eklund, matti.eklund@filosofi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 Mars 2023, UFV-PA 2023/280.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/280
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-26
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb