Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom mastersprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom mastersprogrammet i digital humaniora. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sju doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i digitala metoder samt digitala verktyg inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Den rekryterade doktoranden kommer att arbeta i forskningsprojektet Artificiell Intelligens som risk och möjlighet för arkivets äkthet, ett Wallenberg NETX (Networking Excellence Projects in the Humanities and Social Sciences for the Study of Consequences and Challenges of Artificial Intelligence and Autonomous Systems), finansierat forskningsnätverk mellan Uppsala universitet och Linnéuniversitetet. Två doktorander kommer att rekryteras till projektet, en i biblioteks- och informationsvetenskap inskriven vid Uppsala universitet och en data- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Projektet är multidisciplinärt och kombinerar perspektiv från AI och arkiv- och kulturarvsstudier.

Ett viktigt resultat av doktorandprojektet är ett validerat ramverk för upprätthållande och bedömning av äktheten hos historiska bevis som bevaras vid arkivinstitutioner, Ramverket syftar till att bistå implementeringen av utvalda AI-tekniker i arkiv och relaterade institutioner. Doktoranden förväntas bedriva empirisk forskning (inkl. analys av arkivbeskrivningar och klassificeringar, register och dokument, AI/ML-tekniker, intervjuer och samskapande). Relevant teoribakgrund omfattar exempelvis arkivdiplomatik och teorier om arkivhantering och kunskapsorganisation. Forskningen omfattar samarbete med Riksarkivet och andra arkivorganisationer i Sverige samt en åtta månader lång utbytesperiod vid Linnéuniversitetet.

För att stödja utbildnings- och forskningsarbetet kommer NETX-nätverket att organisera ett omfattande program med nätverksaktiviteter bestående av doktorandworkshops med inbjudna externa mentorer, regelbundna forskningsseminarier, handledningsmöten med lokala handledare och möten med hela projektpersonalen. Den rekryterade doktoranden har även möjlighet att knyta an till den nya forskarskolan DASH i digital humaniora vid Centrum för digital humaniora Uppsala, Wallenberg Autonomous Systems in Humanities and Society (WASP-HS) forskarskola, forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap ReSource, och det internationella InterPARES Trust AI-forskningsprojektet. Handledare för doktorandprojektet är professor Anna Foka (Institutionen för ABM) och professor Isto Huvila (Institutionen för ABM).

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet som beskrivs i forskningsskissen bedöms som genomförbart och att det kombinerar perspektiv från artificiell intelligens (maskininlärning, djupinlärning), arkivvetenskap och kulturarvsstudier i en doktorsavhandling inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsområdet.

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas: här.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, digital humaniora eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning: här.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra avhandlingsprojektet inom nettostudietiden. Meriterande är också mycket goda kunskaper i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

  • en kort CV,
  • en bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
  • en motivering av varför du söker tjänsten och en forskningsskiss som diskuterar ett forskningsläge relevant för projektet, och hur du anser att det aktuella kunskapsläget kan förbättras (se specificering nedan)
  • kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa.

Motivering och forskningsskiss
Skissen inklusive motiveringen ska vara på max 3000 ord med referenser inte inräknade. Det är av central betydelse att skissen visar förtrogenhet med ett mångvetenskapligt forskningsfält i mötespunkten mellan digital humaniora, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap samt biblioteks- och informationsvetenskap, och baseras på frågor med hög relevans för dessa fält. Skissen ska skrivas på engelska.[IH1]  

Antagning
Urvalet av sökande sker utifrån en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också att läggas vid den inskickade forskningsskissen och motiveringen. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekten vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, tfn: 018-471 2598; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, tfn: 018-471 34 20; samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se. tfn: 018-471 6982. 

Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2023, UFV-PA 2023/216 .

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/216
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-05-08

Tillbaka till lediga jobb