Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna forskare. Läs mer på www.pubcare.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet omvårdnad, inom huvudområdet vårdvetenskap, har som mål att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar således identifiering av risk- och hälso-främjande faktorer, samarbete med olika aktörer kring insatser för såväl individ, familj, grupper som samhälle. Vidare, innebär omvårdnad ett evidensbaserat, professionellt, etiskt och vetenskapligt tillämpat och reflekterande förhållningssätt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Innehavaren förväntas ta en aktiv ledanderoll för forskargruppen i vårdvetenskap vid institutionen och därigenom bidra till att utveckla den vårdvetenskapliga forskningen vid Uppsala universitet. Innehavaren av professuren ska också ha en förmåga att ta en ledande roll i arbetet med att utveckla universitetets sjuksköterskeutbildningar. I anställningen ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå inom alla vid institutionen förekommande utbildningsprogram samt handledning på forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring som sjuksköterska kan komma att ingå i anställningen om lärosätet, efter samråd med sjukvårdshuvudmannen, bedömer att det är möjligt, och den sökande så önskar. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning (33 § AO).

Sjuksköterskeexamen eller examen som av Uppsala universitet bedöms motsvara sjuksköterskeexamen är ett krav. För förenad befattning som sjuksköterska ska den sökande ha svensk legitimation som sjuksköterska eller senast sista ansökningsdag ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet att bedömas likvärdig och därefter klinisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningsmeriter inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är av särskild betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO 20 §). Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB § 3).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
 Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5 Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB § 6.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats).

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten (4 § AO).

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer


Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: karin.nordin@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2023, UFV-PA 2022/5067.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/5067
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-05-15

Tillbaka till lediga jobb