Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Vid Juridiska fakulteten finns Juridiska institutionen med över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Genom åren har forskningen och utbildningen vid Juridicum vuxit och stärkts, och i dag bedrivs en betydande verksamhet vid fakulteten, med forskning och undervisning inom ett stort antal ämnen.

Som doktorand kommer du tillhöra Juridiska fakulteten och samtidigt vara med i Forskarskolan för hållbar utveckling. Vid sidan av arbetet med din avhandling kommer du bidra till verksamheten inom forskarskolan och forskningsprojektets genomförande. Forskningsmiljön kännetecknas av ett samskapande klimat mellan handledare, doktorander och studenter där det finns möjlighet för dig att bedriva undervisning inom ditt forskningsområde. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Juridiska institutionen och Konstvetenskapliga institutionen kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för den nya forskarskolan vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Den gemensamma frågan för de två föreslagna doktorandprojekten är hur befintlig lagstiftning hanterar avvägningar mellan å ena sidan målet om en hållbar energianvändning och å andra sidan målen om bevarande av kulturvärden. Konkret handlar det om hur exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyten och installation av solpaneler i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behandlas i relation till lagstiftning och hållbarhet. Lagarna tillämpas och tolkas på tre olika nivåer: Inom rättsväsendet, i myndighetsbeslut (kommuner och länsstyrelser), samt i små och stora beslut i planering, projektering och genomförande av renoveringsprocesser. De två doktoranderna kommer att jobba tillsammans på alla tre nivåerna.

Doktoranden i miljörätt kommer att samarbeta med doktoranden i kulturvård för att studera hur rättssystemet kan bidra till att uppnå svenska och internationella politiska mål för bevarande av kultur- och natur. Gotland utgör en fallstudie. För att lägga till djup och bredare relevans kommer några nationella och internationella fallstudier att väljas för jämförelse.

Utgångspunkten är att doktoranden skriver en sammanläggningsavhandling.  Detta motiveras av projektets tvärvetenskapliga karaktär och för att underlätta samarbete mellan doktoranderna.

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

 1. inom Sverige ha avlagt jurist kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
 2. inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökanden ska äga tillfredsställande kunskaper i engelska språket. Sökanden ska äga läskompetens på svenska, eller kunna läsa svenska efter två år.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Andra språkkunskaper
 • Tidigare visat intresse för miljörätt eller kulturvård
 • Arbetslivserfarenhet med miljörättslig relevans eller inom kulturvård.

Ansökningsprocess: De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är intresseförklaringen/projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

 • Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
 • CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
 • En intresseförklaring på svenska eller engelska, inklusive en kort beskrivning av hur du skulle närma dig forskningsuppgiften.
 • Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
 • Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t.ex. universitetslärare eller arbetsgivare)
 • Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och Ansökan om anställning som doktorand

Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå ska till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

För mer information om forskningsprojektet, kontakta: Yaffa Epstein, e-post yaffa.epstein@jur.uu.se, Charlotta Zetterberg, e-post charlotta.zetterberg@jur.uu.se, eller Mia Geijer, e-post mia.geijer@gmail.com.

För administrativa frågor, kontakta: forskningsstudierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, tel. 018-471 26 01.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/1795.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1795
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin