CESAR, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Doktorandplatser i socialt arbete

CESAR utlyser härmed tre doktorandplatser inom socialt arbete, med tillträde den 2 september 2020. CESAR är en nyinrättad centrumbildning vid Sociologiska institutionen och ansvarar för socionomprogrammet, forskning och forskarutbildning i socialt arbete. Utlysningen av dessa doktorandanställningar är en del av en satsning på forskning och forskarutbildning i socialt arbete vid Uppsala universitet. De nya doktoranderna kommer på så sätt att vara delaktiga i en expansiv och dynamisk fas av CESARs utveckling. Forskningen vid CESAR bedrivs i nära samarbete med forskare och doktorander vid Sociologiska institutionen. Den samlade forskningsmiljön har också en tydlig internationell prägel.

Arbetsuppgifter:
Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier i form av att dels läsa kurser, dels självständigt producera en doktorsavhandling. Avhandlingsarbetet innebär att välja ett specifikt ämne, läsa in sig på existerande forskning, bestämma en undersökningsdesign samt samla in och analysera forskningsdata. Arbetet bedrivs i nära samarbete med två handledare och i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier. Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen som gäststudent vid lärosäte i annat land.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav:
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs grundläggande samt särskild behörighet.

• Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master), eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
• Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i socialt arbete har den som uppnått godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i socialt arbete eller har motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst 90 högskolepoäng i näraliggande discipliner (t.ex. sociologi, pedagogik, psykologi, juridik) med en tydlig fördjupning relevant för socialt arbete (t.ex. genom examensarbete). Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
• Den sökande behöver ha goda dokumenterade kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Sökande bör även ha goda kunskaper i engelska då en stor del av undervisningen sker på engelska.

Urval:
Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på den sökandes betyg, kvaliteten på examensuppsatser och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, personlig lämplighet, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer. Meriterande är socionomexamen. Vid två jämbördiga ansökningar ges socionomexamen företräde. Individuella intervjuer med ett urval av sökanden planeras att genomföras den 3 april 2020.

Ansökan ska innehålla:
1. Ifylld blankett: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå: http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
2. Personligt brev som beskriver sökandens bakgrund (max 500 ord).
3. Kontaktuppgifter till max två vidtalade referenspersoner.
4. En eller två forskningsplaner (se nedan) (max 1500 ord vardera exkl. referenser).
5. Bevittnade kopior av examensbevis för relevanta examina eller motsvarande.
6. Handlingar som styrker yrkeserfarenhet av forskningsverksamhet.
7. Verk av vetenskaplig karaktär (kandidat-, magister- och mastersuppsatser, publicerade böcker, bokkapitel, artiklar eller annat skrivet material).

Forskningsplan:
I forskningsplanen presenterar sökanden ett eget förslag på ämne för sin doktorsavhandling med tydlig relevans för socialt arbete. Forskningsplanen ska ange och motivera ett syfte, placera in det valda ämnet i ett forskningsfält och ett teoretiskt sammanhang, samt diskutera en metodologisk strategi för att förverkliga syftet. Planen kan också innehålla information om sökandens kompetens för att genomföra den.

Finansiering:
De utvalda kandidaterna kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Det kan finnas möjligheter att utöka tjänstgöringen med viss undervisning och på så sätt förlänga anställningstiden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter:
För vidare information kontakta professor Stefan Sjöström, e-post; stefan.sjostrom@soc.uu.se, tel. 018-47112 01, eller centrumföreståndare, Siv-Britt Björktomta, e-post; siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se, tel. 018-471 7804

Din ansökan är välkommen senast den 12 mars 2020, UFV-PA 2020/528.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/528
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin