Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen uppgår till 152 miljoner kronor. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och andra institutioner vid UU samt med andra universitet i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet vårdvetenskap (inriktning omvårdnad) inom anestesisjukvård är ett brett ämnesområde som kännetecknas av en helhetssyn på människan. Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas inom kirurgisk vård och inom högteknologisk vård. Forskningen fokuserar på områden med relevans att lösa några av sjukvårdens problem inklusive en personcentrerad och säker vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten med komplexa sjukdomstillstånd och hur vården i en komplex vårdmiljö, högteknologisk miljö och organisation kan utformas så att patientens vårdbehov säkerställs. Ett fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens och närståendes delaktighet i vården. Andra forskningsområden är identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer, hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper, samt kompetens och professionsutveckling inom professionen.

Forskargruppen har en patientnära och klinisk förankring och förser det kliniska arbetet såväl som undervisning inom både sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen med evidensbaserad kunskap. Forskargruppen består av forskare med kompetens från olika inriktningar (kirurgisk vård, ortopedisk vård, anestesisjukvård, operationssjukvård och intensivvård). Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärvetenskapliga samarbeten (medicinsk vetenskap och medicinsk humaniora).

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen sker framförallt inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning anestesisjukvård. Moment och handledning inom övriga inriktningar vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid institutionen ingår också. Forskning omfattar både egen forskning men även handledning av doktorander som sker inom ramen för forskningen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I anställningen ingår även kliniska arbetsuppgifter som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 34 § AO). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren (se 22 och 35 §§ AO).

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård. Den sökande ska, om denne saknar svensk legitimation som sjuksköterska, senast sista ansökningsdag för denna anställning ha lämnat in ansökan om svensk legitimation som sjuksköterska och ha ansökt om rätten att kalla sig specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård hos Socialstyrelsen.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (se 6 § AO).

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer vikt att fästas vid klinisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap med anestesivårdsfokus. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även § 7 Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även § 8 RB. När universitetet  anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera ochprioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (10 § RB)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Liisa Byberg, telefonnummer: 0701-679400, e-post: liisa.byberg@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023, UFV-PA 2023/2812.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2812
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-19
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb