Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Den anställning som utannonseras här är inom forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård samt migration (IMHm) som är en del av institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är ett ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå, och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och ungas hälsa och migration. Forskargruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och evidens baserad kunskap till yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården och till beslutsfattare för att förbättra sexuell- och reproduktiv hälsa, liksom migranthälsa och policy-relaterade områden. Gruppen åtnjuter ett nationellt och internationellt anseende för sitt pionjärarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration, och har varit framgångsrik i konkurrens erhålla stora forskningsmedel för sina insatser att minska ojämlikhet och att stärka en jämlik global hälsa. Mer information om forskargruppen finns att läsa här.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet för tjänsten är specifikt inriktat mot migration och reproduktiva hälsodata och fokus på sociala normer. Forskargruppen IMHm har erhållit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom vården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan införliva ett jämställdhetsperspektiv och samtidigt en kultursensitiv vård av vikt. Båda aspekter indikeras inom hälso- och sjukvårdspolitik och riktlinjer, där några av dessa aspekter kan vara motstridiga och är således ett outforskat dilemma i en mångkulturell vårdmiljö. Ett av huvudmålen inom projektet är att utforska likheter och skillnader i kulturella värderingar hos svenska vårdgivare och migranter. Känsliga ämnen som reproduktion, abort, preventivmedelsrådgivning eller sexualitetsfrågor, kan under kliniska konsultationer leda till spänningar och missförstånd mellan vårdgivare och migrantpatienter och i slutändan suboptimal vård. Forskning om hur hälsovårdssystem hanterar dessa utmaningar är sparsam. I anställningen ingår att arbeta med forskning i gruppen och att bidra till att uppnå målen inom projektet tillsammans med ett redan etablerat tvärvetenskapligt forskningsteam av gynekologer, antropologer, sociologer och matematiker vid flera institutioner i Sverige.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska vederbörande befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Arbetsuppgifter
Forskning och viss undervisning och administration. Den person som vi söker ska utföra forskningsaktiviteter för att genomföra målen för ett forskningsprogram inom migration och integration. Forskningen omfattar minst 80 % av heltidsanställningen. Arbetsuppgifterna inkluderar exempelvis sammanfattning av forskningslitteratur, datahantering, statistisk analys, rapportering av forskningsprojektets progress, publicering och kommunikation av forskningsresultat, samt att utveckla nya projekt och ansöka om externa forskningsmedel. Administrativa uppgifter ingår samt undervisning (max 20 %) relaterad till global hälsa, migration och metod. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper.

Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 39 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att i första hand fästas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Som sökande bör du ha erfarenhet av forskning om sociala normer och värderingar, jämställdhet, migration eller hälsa, särskilt reproduktiv hälsa, samt besitta färdighet i kvantitativa metoder och dokumenterad färdighet i statistisk dataanalys. Vikt kommer att fästas vid: Erfarenhet av statistisk analys av surveyundersökningar. Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete. Erfarenhet av forskningsarbete med etniska minoriteter, migrantpopulationer och/eller vårdgivare. Erfarenhet av framgångsrikt arbete med att planera och genomföra forskning och ansökningar om sociala normer och värderingar, migration eller hälsa. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet från undervisning om sociala normer och värderingar, jämställdhet, migration, hälsa eller kvantitativa metoder.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 30 § AO. Se även 13 § RB.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 13 § RB.

Enligt 40 § AO bör vid anställning av biträdande universitetslektor särskild vikt fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att
beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se Meritportföljer. Regler och riktlinjer 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställning lämnas av: Prefekt Inger Sundström-Poromaa, inger.sundstrom@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 april 2023, UFV-PA 2022/4381.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4381
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb