Uppsala universitet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci (IFF) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom apotekar- och receptarieprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika farmaceutiska specialiteter och närliggande ämnen som farmakodynamik, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, farmakokinetik, farmakometri, farmakoterapi, galenisk farmaci och nantoteknologi klinisk farmaci, läkemedelsformulering, läkemedelstillförsel, molekylär galenisk farmaci och samhällsfarmaci. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper och med andra universitet i Sverige och runt om i världen. IFF har ca 140 anställda. Omsättningen är på 115 miljoner. Vi söker en universitetslektor i samhällsfarmaci.

Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
I befattningen ingår att aktivt forska inom ämnesområdet samhällsfarmaci, detta kan också innebära handledning av doktorander. Samarbete med andra forskningsmiljöer inom området och näraliggande områden, samt med intressenter utanför akademin är ofta en förutsättning för detta. Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurser i samhällsfarmaci på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser inom samhällsfarmaci innefattar verksamhetsförlagd utbildning samt teoretiska kurser inom farmaceutiska fakultetens utbildningar. Undervisning innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och handledning av fördjupningsprojekt samt administrativt arbete relaterat till detta. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska, men också på engelska. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för farmaci som avser administrativt arbete kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom samhällsfarmaci.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att anknyta undervisningen till forskning tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se 8 § RB.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 10 § RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Under bedömningsprocessen kan internationella sakkunniga komma att anlitas – svenskspråkiga ansökningar kan då komma att behöva skickas på översättning.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Mathias Hallberg (018-471 4141, Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se), prefekten Mats Karlsson (018-471 4105, mats.karlsson@farmaci.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2022/2657

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4508
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-14
Sista ansökningsdag 2023-01-30

Tillbaka till lediga jobb