Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som kännetecknas av flera ämnesövergripande samarbeten. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och global miljöhistoria, dessutom är institutionen värd för Swedigarch, den nationella forskningsinfrastrukturen för digital arkeologi. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Arkeologi och osteologi är viktiga delar i våra kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Ämnet arkeologi engagerar ett trettiotal lärare, forskare och doktorander med verksamhet både i Uppsala och Visby. Eftersom utbildningen inom arkeologi omfattar båda campusmiljöerna sker delar av undervisningen genom videolänk. Ämnet arkeologi med inriktning mot osteologi finns enbart vid Campus Gotland och omfattar fyra medarbetare samt ett laboratorium med referenssamlingar av både människa och djur. Forskningen inom ämnet bidrar till kunskaper om tidigare människors livsmiljöer och hälsa, men också till kunskaper om tidigare husdjurshållning, miljö, klimat samt hållbar utveckling. Arkeologi med inriktning mot osteologi är i en expansiv fas. Sedan kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi inrättades för tre år sedan har ämnet osteologi sett ökande studentantal. I nästa fas vill vi ytterligare förstärka miljön genom att rekrytera en medarbetare som vill bidra till denna positiva utveckling genom att bedriva kvalitetsdriven undervisning på grund- och avancerad nivå, samt aktivt arbeta med att utveckla forskningsprofilen arkeologi med inriktning mot osteologi. Vi söker därför en tillsvidare anställd universitetslektor i arkeologi med inriktning mot osteologi med omfattningen 100 % av en heltid.

Arbetsuppgifter
Undervisning, examinering, forskning och administration inom arkeologi och human och animal osteologi. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av både studenter och doktorander. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och praktiskt laboratoriearbete på samtliga nivåer. Delar av undervisningen kan komma att ske i fält eller över videolänk. Den egna forskningen syftar till att stärka och utveckla institutionens forskningsprofil inom arkeologi med inriktning mot osteologi i samarbete med institutionens övriga ämnen och laborativa inriktningar. Arbetsuppgiften forskning innefattar också aktivt arbete med att söka externa forskningsanslag och därigenom bidra till att öka andelarna av bidragsforskning samt till ökad rekrytering av doktorander och forskare vid institutionen. Ytterligare arbetsuppgifter som kan bli aktuella är olika typer av ledningsuppdrag, exempelvis studierektorsuppdrag eller kollegiala uppdrag inom universitetet i stort. En annan viktig arbetsuppgift är att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i arkeologi, med inriktning mot osteologi är den som avlagt doktorsexamen i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, historisk osteologi, arkeoosteologi, osteoarkeologi, biologisk antropologi, arkeozoologi, arkeobiologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens och har visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, samt förmåga att leda arbetslag och kurser.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom det osteologiska forskningsfältet inom arkeologi. Kompetens inom områden såsom humanosteologi, animalosteologi, paleopatologi och kremerat skelettmaterial, men också andra laborativa metoder som aDNA och/eller bioinformatik är meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas stor betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering, med betoning på osteologisk undervisning med beprövad undervisningserfarenhet inom bioarkeologi/humanosteologi samt arkeozoologi/djurosteologi. Undervisningserfarenhet inom områden såsom paleopatologi och kremerat skelettmaterial, men också andra laborativa metoder som aDNA och/eller bioinformatik samt fältundervisning är meriterande. Undervisning inom Skandinaviens eller östersjöområdets arkeologi och förhistoria är också meriterande.  Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att undervisa på flera nivåer.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karl-Johan Lindholm +46(0)70 167 96 09, karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2023, UFV-PA 2022/4269.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4269
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-19
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb