Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Ämnet och institutionen: Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som har ett gott samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Arkeologi ingår i vårt kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Institutionen har drygt 55 anställda varav ett trettiotal lärare, forskare och doktorander är verksamma inom ämnet arkeologi. Mer information om vår verksamhet finns på https://www.arkeologi.uu.se/

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet arkeologi, där innehavaren förväntas kunna undervisa på hela det skandinaviska områdets förhistoria.  Undervisning på fältkurserna som ges i Uppsala kan också ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning på de tematiska kurserna på grundåret på kandidatprogrammet arkeologi och antik historia ingår i tjänsten.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter. En del av undervisningen sker mot båda campus där videolänk, men även visst resande överbryggar avstånden. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Till arbetsuppgifterna hör även samverkan med det omgivande samhället. Alla anställda lärare förväntas vara beredda att åta sig kollegiala uppdrag vid institutionen, fakulteten, och universitetet.

Undervisningsspråket på grundnivå är svenska och på avancerad nivå engelska då vi har internationell antagning till Masterprogrammet i humaniora samt Global miljöhistoria.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen inom arkeologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Endast sökande som kan betraktas som nationellt ledande inom området som anställningen avser, både vad gäller vetenskaplig, pedagogisk och övrig skicklighet, kan komma ifråga. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet till denna anställning krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen i positiv riktning samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/686.

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Susanne Carlsson, tel. 018-471 2086, e-post prefekt@arkeologi.uu.se eller professor Neil Price, e-post Neil.Price@arkeologi.uu.se

Tillträde: 1 september 2020 eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 4 maj 2020, UFV-PA 2020/686.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/686
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2020-03-26
Sista ansökningsdag 2020-05-04

Zurück zu Stellenangeboten