Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom mastersprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och inom mastersprogrammet i digital humaniora samt utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Institutionen har i dagsläget ett drygt trettiotal lärare och forskare samt doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i datahantering, datalagring och digitala metoder samt digitala verktyg. På CDHU arbetar forskningsingenjörer, föreståndare, bitr. föreståndare, forskningskoordinatorer och kommunikatör.

Institutionen befinner sig i en expansionsfas och vi söker en kollega som vill vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen mot en forskningsintensiv, undervisningsstark, internationell och dynamisk miljö. Våra mastersutbildningar befinner sig i ett utvecklingsskede. I arbetsuppgifterna ingår att bistå och även vara drivande i den integrering och utveckling som just nu sker inom och mellan programmen. Vi söker således en person som har erfarenhet och intresse av att utveckla kursinnehåll med hög pedagogisk kvalitet i samverkan med institutionens lärarkollegium samt externa partners. Vi ser gärna att du använder dina tidigare erfarenheter och kontakter för att bidra till en fortsatt utveckling av institutionens verksamhet såväl pedagogiskt som forskningsmässigt

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursutveckling och kursadministration samt handledning av doktorander. I anställningen ingår forskning samt undervisning på masterprogrammet i ABM, i synnerhet inom musei- och kulturarvsvetenskap. Undervisning på masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma.

Undervisning som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt och praktiskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på ABM-fälten samt digital humaniora, i synnerhet i de delar där ABM-fälten, och framförallt musei- och kulturarvsvetenskap och digital humaniora sammanstrålar, såsom exempelvis frågor som rör digitalt kulturarv och digital förmedling. Undervisningen sker både på svenska och engelska samt såväl på campus som på distans.

Du kommer att fungera som institutionens representant för musei- och kulturarvsvetenskap och det ingår i arbetsuppgifterna att driva forsknings- och undervisningsutvecklingen inom ämnesområdet i samverkan med den ABM-miljö som finns på institutionen. Du ska följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag, administrativa uppdrag samt samverkansuppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i musei- och kulturarvsvetenskap/museologi eller i arkivvetenskap eller i biblioteks- och informationsvetenskap och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna anställning krävs att den sökande visar på förmåga att kunna driva utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt visar på god samarbetsförmåga.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet samt administrativ skicklighet. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och undervisning, i första hand inom musei- och kulturarvsvetenskap/museologi. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap samt inom ämnesområdet digital humaniora är en merit, i synnerhet en dokumenterad förmåga att anlägga breda och inkluderande perspektiv på ABM-fältet och digitalisering samt kunskap om hur digitala metoder, digitalt källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer inverkar på ABM- och kulturarvssektorerna.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av forskning, i form av publikationer samt erfarenhet av forskningssamarbeten inom musei- och kulturarvsvetenskap/museologi samt dokumenterad erfarenhet av, för arbetsuppgifterna relevanta, samarbeten från tidigare uppdrag eller anställningar. Forskning i form av publikationer samt erfarenhet av forskningssamarbeten inom arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt inom digital humaniora är också meriterande. En dokumenterad förmåga att inom forskning anlägga breda och inkluderande perspektiv på ABM-fältet och digitalisering samt kunskap om hur digitala metoder, digitalt källmaterial och digitala forskningsinfrastrukturer inverkar på ABM- och kulturarvssektorerna kommer att tillmätas stor vikt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas stor betydelse.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet: Referenser kommer att höras i samband med anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av övriga meriter
 • Pedagogiska och vetenskapliga arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer.


Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, tfn: 018-471 25 98

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01
Löneform lön tills vidare
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/898
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-09-05

Tillbaka till lediga jobb