Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beskrivning av ämnesområdet
Forskning inom genusrelaterat våld och hälsa. Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa omfattar mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och/eller samhällsvetenskapliga ansatser.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska vederbörande befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Arbetsuppgifter
Anställning innefattar primärt undervisning och forskning. Administration och offentlig kommunikation ingår också i tjänsten. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) är ett allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att i första hand fästas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av forskning om våld, sociala normer och värderingar. Vikt kommer även att fästas vid erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete samt erfarenhet av forskningsarbete med våldsutsatta och/eller vårdgivare.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet från undervisning som innefattar aspekter som genus, maktordningar, särskild sårbarhet, jämställdhet, sociala normer och värderingar.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 39 §§ AO.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 30 § AO. Se även 13 § R . 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att angeoch hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 13 § RB.

Enligt 40 § AO bör vid anställning av biträdande universitetslektor särskild vikt fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet. Se § 95 AO.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anita Hussénius, föreståndare,
anita.hussenius@nck.uu.se, tel. 073-469 7303.

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2023, UFV-PA 2023/356

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/356
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb