Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är ledande i utbildning och forskning i global hälsa och migration. Verksamheten är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa och nutrition, implementering och migration. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i låg- och medelinkomstkontext, i katastrofsituationer samt ur ett migrationsperspektiv. Institutionen ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta interdisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av ämnesområdet
Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader mellan olika grupper och skydd mot globala hälsohot med betoning på särskilt utsatta grupper såsom migranter. Migranters hälsa, som är en prioritet inom global hälsa, handlar inte bara om hälsa av migranter i ett mottagarland utan om också hur den är kopplad till folkhälsa i ursprungsland, transitländer och mottagarland.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och administration.

Undervisning i ämnet global hälsa och migration ingår arbetsuppgifterna för denna tjänst.  Förutom undervisning, ingår medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete, administrativt arbete såsom kursledarskap, utvärdering av alla delar av mastersprogrammet i global hälsa och att samarbeta med andra institutioner och vetenskapsområden omkring undervisning i migration och hälsa. Undervisning och ledarskap i andra miljöer nationellt och internationellt kan förekomma.  

I arbetsuppgifterna ingår också uppgiften att leda och implementera verksamheten i det vid Uppsala Universitet förlagda WHO Collaborating Center on Migration and Health Data and Evidence, i nära samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), Uppsala Universitet samt nationella och internationella aktörer inom migration och global hälsa. Arbetet innebär även att leda och utveckla det vetenskapliga och pedagogiska arbetet globalt inom ramen för WHO centrets uppdrag, i samarbete med representanter från olika länder, anordna och genomföra arbetsseminarier (workshops) för att utveckla riktlinjer (guidelines) och skriva tekniska rapporter.

Anställningen innebär utvecklingsarbete, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå, och därtill ingår det även att initiera och självständigt driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet migration och global hälsa och att självständigt och aktivt söka anslag till verksamheten.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i övrigt det som är av betydelse för arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Enligt anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet inom migration och hälsa. Doktorsexamen och internationell erfarenhet inom forskning och arbete inom migration och hälsa är meriterande. Vidare ska förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till att informera policyskapande, samarbete mellan vetenskapliga områden och med det omgivande samhället meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas liksom dokumenterad skicklighet i att undervisa och handleda. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning inom migration och global hälsa liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder (RB) 15 §.

Med hänsyn taget till att tjänsten innefattar att leda WHO Collaborating center on Migration and Health Data and Evidence, krävs för uppdraget kunskap om WHO systemet baserat på minst ett års erfarenhet från arbete på WHO med migrationsfrågor. I övrigt är relevant arbetslivserfarenhet eller forskningserfarenhet från ett låg- eller medelinkomstkontext meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet, lednings- och samverkansskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt, se AO 27-30 §§ och RB 16-17 §§.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas även övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (AO 28 §).

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (AO 29-30 §§).

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (RB 17 §) Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera beslutsfattare, yrkesverksamma och andra aktörer om forskning och utvecklingsarbete inom migration och global hälsa kommer att beaktas.

Vid bedömning av kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld kommer erfarenhet av att utveckla riktlinjer för beslutsfattare och att leda aktiviteter såsom  kurser och  workshops  inom migration och global hälsa att tillmätas särskild betydelse.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordningen vid Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se Meritportföljer. Regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Inger Sundström Poromaa, inger.sundstrom@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/274.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/274
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-01
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb