Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 250 anställda, varav många med en internationell bakgrund. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens tillblivelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. Institutionen bedriver forskning inom flera strategiska forskningsområden, t.ex. i samverkan med Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) och i det främsta europeiska nätverket EIT Råmaterials EIT RawMaterials.

Inom forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, studeras jorden från dess djupa inre till skorpan och processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergskedjebildning, globala kemiska och geodynamiska cykler. Vi använder oss av både klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker; till exempel elementanalyser med hög spatiell upplösning, analoga och numeriska modeller i 3D, samt högtemperatur och högtryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Bland programmets instrumentering finns och drivs den nationella elektronmikrosondanläggningen. Forskningsprogrammets gedigna kunskap och breda kompetens ger oss en holistisk helhetssyn av vår dynamiska planet. För mer information: Institutionen för geovetenskaper.

Forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, i samverkan med övriga program inom Institutionen för geovetenskaper, erbjuder kandidatprogram i geovetenskap, masterprogram med inriktning på geologi och det internationella EU-masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM. Vår undervisning på kandidatnivå innefattar berggrundsgeologi i teori och praktik, grunder i mineralogi och petrologi, strukturgeologi samt naturresurser. På mastersnivå ansvarar vi för kurser inom mineralogi och petrologi, nordisk regional geologi, tektonik, malmresurser, malmprospektering, geovetenskapens analysmetoder, 3D modellering samt presentation och publicering. Utöver detta erbjuder vi fältkurser på både kandidat- och masternivå.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Anställningen avser undervisning på kurser inom kandidat- och masterprogrammen, främst inom områden magmatisk petrologi och geokemi, malmgeologi och kommunikationsfärdigheter. Undervisningen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar, övningar och handledning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och utvärderingsarbete.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Anställningen kommer att innefatta utbildningsprogramsamordning av masterprogrammet i geovetenskap och planering av master- och kandidatprogram.
 • Forskning med koppling till de ämnesområden som ingår i undervisningen, och till pågående forskning inom programmet Mineralogi, petrologi och tektonik. Forskningens omfattning motsvarar minst 20 % av arbetstiden.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom geologi.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom:

 • Isotopgeokemi tillämpad på magmatiska bergarter
 • Mineralkemisk variabilitet kopplad till petrogenes
 • Elektron-mikrosond analys av geologiskt material inklusive metodutveckling.
 • Forskningsfält som är kopplade till CNDS och EIT Raw Materials (se länkarna ovan)
 • Geovetenskaplig didaktik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade pedagogiska meriter inom:

 • geokemi och petrologi av magmatiska och malmsystem
 • handledning av studenters forsknings- och examensarbeten på kandidat- och civilingenjörsnivå
 • att lära ut kommunikationsfärdigheter.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid/100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Lazor, +46-70-167 90 42, Peter.Lazor@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/4939.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4939
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-09
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb