Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Forskningsområde
Detta doktorandprojekt är inom det Formasfinansierade projektet SensAlg – en sensorisk kunskapsgrund för ökad konsumtion av svenska makroalger. Tång är en hälsosam och klimatsmart råvara med stora möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv; dels konkurrerar den inte om åkermark, dels kan den odlas utan gödsel, bekämpningsmedel eller bevattning. Smaken av tång, havets grönsaker, kan dock vara ny för många, varför kunskap om hur den på bästa sätt kan anpassas och optimeras är av största vikt. Projektet handlar både om att utvärdera hur olika faktorer påverkar tångens smak samt att utveckla och sensoriskt testa nya livsmedel baserade på tång. Sensoriska analysmetoder kommer att vara kärnan i detta doktorandprojekt som kommer att innefatta både beskrivande analyser med tränad panel samt konsumenttester.

Anställningen
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med intresse för sensorisk analys och produktutveckling av livsmedel. Dokumenterad erfarenhet av sensorisk analys och kvantitativa metoder är meriterande. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vidare ska ansökan innehålla en litteraturöversikt där den sökande sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning inom det aktuella ämnesområdet (högst 3 sidor inklusive referenser, på engelska).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf  

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Afsaneh Koochek, e-post afsaneh.koochek@ikv.uu.se , tel. 018-471 23 13. Upplysningar om projektet lämnas av biträdande universitetslektor Pernilla Sandvik, e-post pernilla.sandvik@ikv.uu.se och upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Paulina Nowicka, e-post paulina.nowicka@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 januari 2023, UFV-PA 2022/4807.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4807
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-14
Sista ansökningsdag 2023-01-30

Tillbaka till lediga jobb