Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Oorganisk kemi med inriktning mot material innefattar experimentella studier av syntes och avancerad karaktärisering med fokus på nya keramiska material för tillämpning inom hållbar utveckling.

Programmet oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på syntes och karaktärisering av nya avancerade material (huvudsakligen metalliska och keramiska) för tillämpning inom hållbar utveckling. Vi tar bland annat fram nya magnetiska legeringar, material för energilagring samt beläggningar för bränsleceller och andra extrema miljöer. Materialens grundläggande struktur och egenskaper studeras med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad, även i samarbete med industri. Det vetenskaps- och teknikområde som utgörs av forskning på och utveckling av nya material är interdisciplinärt, men finns huvudsakligen inom fälten oorganisk kemi, materialkemi, materialvetenskap och materialfysik.

Medan keramiska material förväntas utgöras de huvudsakliga studieobjekten kan också andra typer av material vara av intresse (t.ex. metalliska/nano/kompositmaterial). Det är då av intresse att dessa studier kompletterar nuvarande forskningsaktiviteter vid programmet, som idag involverar till exempel vätelagring, magnetiska material, hårda beläggningar, korrosionsbeständiga material etc. Det är även önskvärt att den planerade forskningen huvudsakligen kan nyttja redan existerande utrustning och infrastruktur inom programmet.

Arbetsuppgifter

 • Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
 • Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration.
 • Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta administration och ledning av olika forskningsnätverk innefattande industriella partners.
 • Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmede

Behörighetskrav

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
 • För anställningen krävs betydande forskningserfarenhet avseende keramiska material.
 • Den sökande ska i konkurrens och i närtid (senaste tre åren), ha erhållit externa medel för forskning

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom avancerade syntestekniker för keramiska material samt samspelet mellan struktur och egenskaper för tillämpning inom hållbar utveckling. Även erfarenhet av användning av större forskningsinfrastrukturer (t.ex. synkrotron-/neutronmetoder) kommer att tillmätas vikt. Visad förmåga att erhålla externa medel tillmäts stor vikt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Martin Sahlberg, telefonnummer 018-471 3747, martin.sahlberg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2022/4457.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4457
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-12
Sista ansökningsdag 2023-02-27

Tillbaka till lediga jobb