Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.
Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Våra språk undervisas på campus samt som nätbaserade kurser. Utöver fristående kurser medverkar institutionen i Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och ansvarar för Masterprogram i språk och Masterprogram i ryska i internationella relationer.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ramen för ämnesområdet slaviska språk bedrivs idag undervisning och forskning inom följande ämnen: bulgariska, polska, ryska, samt serbiska, kroatiska och bosniska.
Inom utbildningsområdet ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. Det omfattar ett masterprogram i ryska språket i internationella relationer samt modersmålslärarutbildning i polska och i serbiska, kroatiska och bosniska. Institutionen har nationellt ansvar för serbiska, kroatiska och bosniska. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.
Forskningen som bedrivs inom ämnet idag omfattar synkronisk och diakronisk språkvetenskap, historisk filologi, litteraturvetenskap och kulturstudier, samt även didaktik och forskningsetik.

Arbetsuppgifter: Egen forskning och medverkan i forskningssamarbeten. Undervisning och kursutveckling på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet och deltagande i utvecklingsarbetet av detsamma. Handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer. Administration ingår i tjänsten.
En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, initiera, planera och, i förekommande fall, leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om externa forskningsmedel, stimulera och bidra till att utveckla ämnesområdets forsknings- och utbildningsmiljö.
Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig ansvars- och ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på fakultets- och universitetsnivå.
Anställningen kräver närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete. Arbetsspråket på institutionen är svenska. Om innehavaren av tjänsten inte behärskar svenska som arbetsspråk förväntas hen lära sig språket inom två till tre år. Universitetet erbjuder vid behov kurser i svenska för nyanställda lärare.

Kvalifikationskrav/Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).
För denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom ämnet slaviska språk eller motsvarande, med inriktning mot språkvetenskap. Det krävs att den sökande har dokumenterad undervisningserfarenhet i och på något av de slaviska språken representerade vid institutionen, samt kan uppvisa mycket goda språkkunskaper i engelska.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på ämnets alla nivåer. Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, inklusive handledarutbildning, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den personliga lämpligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av professor vid universitetet ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid tillsättning av denna professur kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer stor vikt fästas vid pedagogisk skicklighet. Vikt kommer också fästas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Stor vikt kommer att läggas vid dokumenterade kunskaper i fler än ett av de slaviska språk som är representerade vid institutionen.
Vikt kommer att fästas vid förmåga att förena ämnesområdets olika kompetenser i språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier till en välfungerande forskningsmiljö, i synnerhet gällande ämnesområdets ansvar och satsningar inom grundutbildning och forskning.
Förmåga att använda svenska som arbetsspråk är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och publikationer som håller hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat framgång i att i konkurrens erhålla forskningsanslag.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet beaktas särskilt förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning. Av betydelse är bred kompetens inom ämnesområdet för anställningen samt etablerade forskningssamarbeten. Härvidlag läggs särskilt vikt vid skicklighet i att verka för en god forskningsmiljö som involverar ämnets olika specialområden.
Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnesområdet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren varvid den sökandes bidrag till vetenskapssamhället ska beaktas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Pedagogisk skicklighet avser undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på ämnets alla nivåer. Erfarenhet av digitala pedagogiska miljöer är meriterande.
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av kursutveckling, undervisning, utbildningsadministration och framgångsrik handledning på alla nivåer, särskilt forskarnivå. Vidare ska skicklighet att planera, initiera och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att bedriva forskningsanknuten undervisning med förankring i ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet avser särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitetsnivå samt på fakultets- eller institutionsnivå. Vid bedömningen av ledarskicklighet och administrativ skicklighet ska vidare beaktas förmågan att leda verksamhet och personal, samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och därmed bidra till att skapa engagemang och delaktighet.

Övrig skicklighet avser skicklighet att samverka med det omgivande samhället. Förmåga att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och personlig lämplighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och arbetsmiljön.

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga, engagemang och val av arbetsmetoder.
Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

• Ansökningsbrev
• Bilageförteckning
• Curriculum Vitae
• Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
• Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på forskarnivå)
• Redovisning av ledningsskicklighet
• Redovisning av övriga meriter
• Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
• Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
• Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/2066.

För ytterligare information se kompletterande riktlinjer och anvisningar till sökande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt för Institutionen för moderna språk, docent Christina Kullberg, tel. 018-471 14 40, e-post Christina.Kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-18, UFV-PA 2020/2066.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2066
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-04
Sista ansökningsdag 2021-01-18

返回职位空缺页面