Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Institutionen för informatik och media (http://www.im.uu.se/) har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign och medier och kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedrivs forskning om social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Antagningen sker vid Institutionen för informatik och media, och utbildningen genomförs i samverkan med den nationella forskarskolan WASP-HS. 

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS är ett nationellt initiativ för strategisk forskning, utbildning och rekrytering kring utmaningar och effekter av AI och autonoma system på människa och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande. Bland de övergripande målen finns satsningar på 10 nya professorer och mer än 70 nya doktorer. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som projektdoktorand. Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se beskrivet område nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolan WASP-HS’ seminarieverksamhet, workshoppar, konferenser mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska.

Projektet BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds, som leds av docent Amanda Lagerkvist på Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet, kommer att empiriskt undersöka biometrins ökande närvaro i våra liv. Med utgångspunkt i hur människor erfar tekniken i sina liv kommer projektet att studera en rad fenomen, till exempel ansikts- och röstigenkänningsalgoritmer i förebyggande polisarbete styrt av metadata, hälsoappar, biometriska pass, smarta hemassistenter, samt sensoriska skärmar i våra telefoner. Med biometrisk AI inpå våra bara kroppar och liv väcks inte bara frågor kring integritet och säkerhet, utan också kring de stora existentiella och etiska utmaningar som uppstår när vi naglas fast vid och värderas utifrån våra data, frågor som handlar om människovärdet, sociala fördomar och transparens. Projektet utforskar både de möjligheter och utmaningar som biometrin innebär: hur vår existens och synen på vad som utmärker en person omformas i och med datafieringen; hur människor erfar biometri i sina liv och arbetsliv; hur teknikens övervakningsmöjligheter påverkar redan utsatta grupper, som migranter och HBTQ+-grupper, samt hur konstnärliga interventioner kan utmana utvecklingen på detta område.

Inom ramen för BioMe förväntas den rekryterade doktoranden att bidra till ny kunskap om biometrins gränser, liksom om strategier för att undvika till exempel ansiktsigenkänning och andra tekniker som datafierar kroppen, genom maskinbaserad mätning och analyser av människors unika fysiologiska och beteendemässiga särdrag. Förutom att erbjuda kunskap om AI:s konsekvenser, i linje med den överordnade målsättningen inom WASP-HS, kommer doktoranden att tillföra viktig kunskap om potentiella alternativ till den pågående utvecklingen genom fördjupad analys av olika typer av existentiella strategier för att utmana tekniken, och därigenom belysa de etiska frågor och svar som kan skönjas vid biometrins gränser.

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande kunskaper. Vi söker en kandidat med dokumenterad kunskap inom medier och kommunikation.  Kompetens inom filosofi, informationssystem och data- och systemvetenskap är meriterande.

Kandidaten bör ha en överblick i samhällsvetenskap och/eller humaniora, och ett starkt intresse för forskning. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig. När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området. Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas. Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

En komplett ansökan ska inkludera:

  • Ett följebrev innehållande 1) anledningen till att du söker, vilket forskningsområde som intresserar dig och relevant erfarenhet (max 500 ord) 2) en lista över de dokument som bifogas med din ansökan 3) om du bilägger fler än en akademisk text i din ansökan, ange en av dem som ska vara prioriterad av rekryteringsgruppen.
  • En avhandlingsplan (två sidor), som ska inkludera teoretisk ansats, syfte, frågeställningar, typ av data, metod och tidplan, liksom en beskrivning av hur avhandlingsämnet förhåller sig till BioMe och till forskarskolan WASP-HS’ inriktning.
  • Curriculum Vitae (CV), där dina färdigheter i engelska framgår samt examensbevis för styrka grundläggande och specifik behörighet
  • Två rekommendationsbrev
  • En, inom dina studier, individuellt skriven uppsats (t.ex. kandidat- eller masteruppsats; bilägg utkast om inte färdigställd) eller annan relevant text
  • Övriga dokument som du vill bifoga, t.ex. testresultat i engelska.

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-08-31 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jenny Eriksson Lundström, prefekt, jenny.eriksson@im.uu.se; Amanada Lagerkvist, forskare, amanda.lagerkvist@im.uu.se; Göran Svensson, ämnesansvarig MKV, goran.svensson@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2020, UFV-PA 2019/4223.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31
Löneform Lönestege, enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4223
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb