Uppsala universitet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. 

Teologiska fakulteten ledigförklarar härmed minst 5 doktorandanställningar vid Teologiska institutionen. Antalet lediga platser kan eventuellt bli fler beroende på ekonomiskt utrymme.

Tillträde 1 september 2019.

Ansökan kan avse följande ämnen:

 • Religionshistoria
 • Religionssociologi
 • Religionspsykologi
 • Gamla testamentets exegetik
 • Nya testamentets exegetik
 • Kyrkohistoria
 • Kyrkovetenskap
 • Missionsvetenskap
 • Systematisk teologi med livsåskådningsforskning
 • Etik
 • Religionsfilosofi

Samtliga ovanstående ämnen kan även sökas med inriktning mot profilämnet Islamisk teologi och filosofi.

Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. För information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till teologiska fakultetens hemsida http://www.teolfak.uu.se 

Ansökan ska innehålla:

 • Blankett för Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

 • Blanketten Finansieringsplan samt vidtalad handledare vid Teologiska fakulteten. 

 • Studieintyg på svenska eller engelska som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten samt kopia av eventuella examensbevis (svenska eller engelska). 

 • Projektbeskrivning om 6 sidor (om det behövs kan ytterligare en sida för referenser läggas till) med följande rubriker: syfte, problemställning, metod, teoretisk ram, studiens relation till tidigare forskning och undersökningsmaterial för det framtida avhandlingsprojektet. Samtliga rubriker ska finnas med, men inte nödvändigtvis i den här ordningen. 

 • Magisteruppsats och i förekommande fall masteruppsats. 

 • I vissa fall kan det finnas risker med ett föreslaget doktorandprojekt som påverkar projektets genomförbarhet, speciellt i fråga om tillgång till material för undersökningen. Den sökande ska därför bifoga en bedömning av projektets genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella risker med det föreslagna materialet. För högriskprojekt ska förslag på alternativt material anges.

Ej fullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå”. Med hjälp av den allmänna studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument samt instruktioner för ansökan finns på Teologiska fakultetens hemsida under länken: http://www.teolfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Som antagen till forskarutbildningen blir du anställd som doktorand under utbildningstiden, normalt fyra år. Detta förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och har uppehållstillstånd.

Forskarutbildningen vid Teologiska institutionen sker i en forskningsmiljö som värdesätter närvaro och kollegialt deltagande. En utgångspunkt för institutionen är regelbunden närvaro på arbetsplatsen, med vilket förstås minst tre dagar i veckan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 1 september 2019.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Studierektor Mohammad Fazlhashemi, tel. 018 – 471 2227, e-post mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2019, UFV-PA 2018/4354.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4354
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-04

返回职位空缺页面