Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot diagnostik, terapi och studier av sjukdomsmekanismer vid  neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige, samt med olika läkemedelsföretag.

Tjänst 1 – märkning av antikroppar med fluor-18

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna. Det finns därför ett stort behov av att tillförlitligt och utan svåra ingrepp kunna diagnostisera Parkinsons sjukdom, samt följa sjukdomsutvecklingen i hjärnan och mäta graden av läkemedelseffekt vid behandling. Den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) är en mycket attraktiv diagnosmetod då inga invasiva prover behöver tas, vilket gör att diagnos kan ställas utan obehag för patienten. Det övergripande målet för projektet är utveckla PET-avbildning för diagnostik vid Parkinsons sjukdom. Specifikt fokuserar projektet på PET-avbildning med ligander baserade på bispecifika, hjärnpenetrerande antikroppar. Strategier för radiomärkning av antikropparna kommer att utvecklas med bioortogonal klick-kemi, baserad på tetraziner märkta med fluor-18. Både direkt märkning och metoder för pretargeting kommer at utvärderas. Projektet innefattar både in vitro- och in vivo-arbete och arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet) och PET-centrum vid Uppsala akademiska sjukhus. Förutom forskning kommer doktoranden att delta i undervisning och utbyte med externa forskningsinstitutioner samt närvara vid internationella forskningskonferenser.

Denna tjänst finansieras av EU genom ett Marie Sklodowska-Curie ITN-ETN-projekt. Doktoranden deltar därvid i ett utbildningsnätverk, PET-AlphaSy, som består av 15 doktorander i 5 europeiska länder (Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Belgien). Doktoranden kommer att delta i gemensamma utbildningssammankomster, t ex inom molekylär avbildning eller radiokemi, och tillbringa tid på andra universitet/företag inom nätverket.

Kvalifikationskrav:

Vi söker en högt motiverad och entusiastisk student för doktorandanställning. Den sökande skall ha en magistersexamen från biomedicinar- civilingenjör-, naturvetar-, apotekar-, läkarprogrammet eller motsvarande kunskaper. Erfarenhet av arbete med radiokemi, biokemi, histologi (inklusive immunhistokemi), proteinanalys (ELISA, western blot och kromatografi), farmakokinetik, avbildningstekniker (t.ex. PET, SPECT eller MR) och olika in vivo-modeller är meriterande. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Formella krav:

Kandidaten får ej ha avlagt doktorsexamen före anställningens start och skall befinna sig inom sin de första fyra åren av sin forskarkarriär. Kandidaten får dessutom ha vistats eller haft sin huvudsyssla i Sverige högst 12 månader under de senaste tre åren före rekrytering.

Ansökningsförfarande:

Skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. De främsta kandidaterna kommer att kallas till intervju senast tre veckor efter sista ansökningsdag. Det slutgiltiga valet kommer att göras av en särskild tillsättningskommitté inom Marie Skłodowska-Curie ITN-ETN-nätverket. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Ansökningar mottagna efter detta datum kommer ej att beaktas. Notera att endast elektroniska ansökningar accepteras.

Mer om anställningen:

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet i överensstämmelse med de regler och riktlinjer som gäller för EU Horizon 2020 Marie Curie Initial Training Networks.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 1 februari 2019 eller så snart som möjligt därefter.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
docent Dag Sehlin (dag.sehlin@pubcare.uu.se) eller docent Stina Syvänen (stina.syvanen@pubcare.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast 1 December 2018, UFV-PA 2018/3587.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3587
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-17
Sista ansökningsdag 2018-12-01

返回职位空缺页面